• naše weby..
  • ..
  • .
Home
dobrá
praxe
Vyber téma:-- vše --
Správa věcí veřejných a územní rozvoj Životní prostředí Udržitelná spotřeba a výroba Doprava a mobilita Zdraví Místní ekonomika Vzdělávání a výchova Kultura, volný čas Sociální prostředí Globální odpovědnost Venkov, krajina, zemědělství

Dobrá praxe / galerie udržitelného rozvoje

Prachatice: Poradní sbor zdravotně postižených a seniorů

Zdravotně postižení a senioři - to jsou dvě významné, ale často opomíjené skupiny. Prachatice se rozhodly tuto situaci napravit, využít sil těchto skupin obyvatel a začít s takovou formou spolupráce, která by byla vzájemně prospěšná všem zúčastněným. Proto byl založen Poradní sbor zdravotně postižených a seniorů - jako prostředek efektivní komunikace vedení města s veřejností. Za tento počin získalo město v roce 2010 Cenu Ministerstva vnitra za kvalitu a inovaci ve státní správě.

V Poradním sboru zasedají zástupci organizací, které se věnují péči o seniory a zdravotně postižené, o osoby ohrožené sociálním vyloučením, zástupci neziskových organizací, osadních výborů. Na jednáních se zástupci a vedení města vzájemně informují o plánovaných akcích, přinášejí podněty k řešení, vzájemně si vysvětlují a informují se o záměrech města a jejich dopadech na chod města. Členové poradního sboru mohou propagovat akce organizací, které zastupují, a naopak takto získané informace přenášejí do svých organizací, do svého bydliště a informují o nich své spoluobčany.

Kontakt na Zdravé město

Základní informace

Název obce/města/regionu: Prachatice
Kontakt: vedoucí Odboru životního prostředí, koordinátorka ZM
Příjmení, jméno: MVDr. Peřinková, Marie
Organizace: MěÚ Prachatice
E-mail: marie.perinkova@mupt.cz
Telefon: 388 607 218, 723 47 17 10
Téma: Komunikace mezi veřejnou správou, občany a dalšími subjekty, participace

Popis a výstupy

Čeho se podařilo v rámci Vašich aktivit/projektů dosáhnout?

Poradní sbor zdravotně postižených a seniorů působí jako poradní orgán vedení města Prachatice (na starosti ho má místostarostka města pro sociální oblast) a zasedají v něm zástupci 18-ti organizací, institucí, sdružení a spolků, kteří se zabývají problematikou seniorů a zdravotně postižených.

Setkání s vedením města se konají pravidelně v intervalu 6-8 týdnů. Na každém setkání dostávají zúčastnění informace z radnice (vždy je přítomen někdo z vedení města), zástupci mají možnost přednést připomínky k vedení města, k chodu úřadu, k provozním věcem, městu jako takovému atd. Jednotlivé připomínky jsou přenášeny k řešení na příslušné odpovědné osoby (např. vedoucí odborů a další instituce přímo řízené městem) a zpětně je kontrolováno, jak byly vyřešeny. Jednotlivé organizace mají možnost na jednání prezentovat své aktivity a příklady dobré praxe a zvát občany na své akce. Jednání se účastní vedení města, zváni jsou příslušní vedoucí odborů, případně další osoby odpovědné za řešení vznesených připomínek. Z jednání je pořizován zápis.

Důležitá je zpětná vazba, kterou vedení města od členů poradního sboru získává. Na jednání jsou zvány osoby odpovědné za řešení vznesených připomínek a podnětů nebo osoby odpovědné za realizaci záměrů města, aby v diskuzi odpovídali na dotazy a vysvětlovali záměry a postupy. Na jednáních poradního sboru jsou projednávány jak dlouhodobé záměry města (strategický plán města, aktualizace, komunitní plán rozvoje sociálních a doprovodných služeb, aktualizace..), tak i otázky a podněty z běžného života (kontejnery, chování pejskařů, kriminalita...) a provozu města (chování úředníků, provozní doba institucí, komise...). Na setkání sboru je vždy věnován prostor k prodiskutování a podrobnému vysvětlení probíraných otázek.

Spolupráce je v konečném důsledku velmi přínosná pro obě zainteresované strany. Město Prachatice poskytuje prostory pro setkání, zapojuje lidské zdroje do komunikace, propaguje aktivity cílové skupiny zdravotně postižených a seniorů (internetové noviny, kabelová televize, měsíčník Radniční list, včetně zvukové podoby, dokumenty DVD). Zástupci poradního sboru zase pomáhají městu např. s dotazníkovým šetřením (roznáška anketních lístků, informace o způsobu vyplnění, sběr dat, ale i hlídání výstav, prodej vstupenek). Zástupci poradního sboru mají též možnost zúčastňovat se různých exkurzí - např. návštěva domu PORTUS v Praze, exkurze do jiných partnerských měst (např. Zvolen, Milevsko, Písek) a získávat informace o příkladech dobré praxe.

Byly dokumentovány realizované aktivity?

ANO

Z každého jednání poradního sboru je pořizován zápis, existuje též fotodokumentace.

Začátek aktivity: 01.03.2007
Konec aktivity: Aktivita stále probíhá
Příloha
Detailní rozpis: nespecifikováno

Aktéři

Název: Městský úřad Prachatice
IČO nebo jiný registrační údaj: 250627
Adresa: Velké náměstí 3, 383 01 Prachatice I
Web: http://www.prachatice.cz

Další aktéři

Název:Zástupci organizací zabývajících se problematikou zdravotně postižených a seniorů

Doporučení a inspirace

Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím/městům s podobným záměrem? Vedení města pravidelně komunikuje se zástupci seniorů a zdravotně postižených, systematická a vzájemná spolupráce s touto cílovou skupinou probíhá v Prachaticích již od roku 2003. Inovativnost poradního sboru zdravotně postižených a seniorů je však v aktivní a vzájemně přínosné komunikaci s cílovou skupinou, která nebývá veřejnou správou cíleně oslovována. Přidaná hodnota této komunikace je tvořena zpětnou vazbou, kterou vedení města získává. Důležitá je skutečnost, že zástupci této cílové skupiny pravidelně přicházejí na radnici, získávají informace a diskutují s vedením města. Informace a poznatky přenášejí dál.

Rizika, překážky a pozitivní okamžiky v procesu realizace

Setkali jste se při realizaci aktivit/projektu s událostí, která je/ho zásadně ovlivnila?

Aktivita je náročná organizačně, nicméně vzájemná prospěšnost pro všechny zúčastněné jistě všechny organizační požadavky zastíní.

Zapojení cílové skupiny zdravotně postižených a seniorů do aktivní komunikace s vedením města a s úředníky městského úřadu je přínosné zejména v těchto oblastech:
- odstranění bariér v komunikaci
- vzájemné předávání informací
- motivace k aktivnímu zapojení této cílové skupiny do dění ve městě

Média, propagace

Jakým způsobem probíhala komunikace s médii a jaké byly mediální výstupy? O zřízení poradního sboru byla média informována prostřednictvím tiskových zpráv. Propagace akcí na webu města, v kabelové televizi, v měsíčníku Radniční list.
Příloha:


Nejčtenější dobrá praxe

Kopřivnice: Zapojení veřejnosti do procesu zpracování Strategického plánu rozvoje města

Zapojení veřejnosti do procesu zpracování Strategického plánu rozvoje města

Kopřivnice

Hodonín: Dětský parlament

Dětský parlament

Hodonín

Kopřivnice: Aktivní zapojování veřejnosti do oblastí plánování a rozhodování

Aktivní zapojování veřejnosti do oblastí plánování a rozhodování

Kopřivnice

Ústí n.L.: Ústecký parlament dětí a mládeže

Ústecký parlament dětí a mládeže

Ústí nad Labem

Orlová: Dětský parlament

Dětský parlament

Orlová

Prostějov: Dětské městské zastupitelstvo

Dětské městské zastupitelstvo

Prostějov