• naše weby..
  • ..
  • .
Home
dobrá
praxe
Vyber téma:-- vše --
Správa věcí veřejných a územní rozvoj Životní prostředí Udržitelná spotřeba a výroba Doprava a mobilita Zdraví Místní ekonomika Vzdělávání a výchova Kultura, volný čas Sociální prostředí Globální odpovědnost Venkov, krajina, zemědělství

Dobrá praxe / galerie udržitelného rozvoje

Kraj Vysočina: Zdravotní politika kraje - Program Zdraví 2020

Hlavním cílem implementace programu Zdraví 2020 na úrovni kraje Vysočina je v dlouhodobém horizontu programově a koncepčně zlepšovat úroveň zdraví a klíčové ukazatele zdravotního stavu obyvatel v kraji a do této činnosti zapojit co nejvíce institucí. Zejména pak instituce veřejné správy, městské a obecní samosprávy, neziskové nevládní organizace, privátní subjekty, podnikatele a samozřejmě v neposlední řadě samotné občany.
Kontakt na Zdravé město

Základní informace

Název obce/města/regionu: KRAJ VYSOČINA
Kontakt: Kraj Vysočina
Příjmení, jméno: Bc. Jana Böhmová
Organizace: Krajský úřad Kraje Vysočina
E-mail: bohmova.jan@kr-vysocina.cz
Telefon: 564 602 586
Téma: Plánování a spolupráce v tématu zdraví
Systém plánování a řízení, vč. urbanismu a revitalizací, územního plánování a regionálního rozvoje
Vzdělávání a osvěta ke zdraví (programy, akce a kampaně)

Popis a výstupy

Čeho se podařilo v rámci Vašich aktivit/projektů dosáhnout? Kraj Vysočina se přihlásil k programu Zdraví 21 v roce 2004. V roce 2008 byl zpracován koncepční materiál Zdraví 21 pro Kraj Vysočina, který implementoval mezinárodní a národní program Zdraví 21 na úroveň regionu. Na tento dokument navazuje aktuální Program Zdraví 2020 pro Kraj Vysočina na období 2016 - 2020. Díky zpracované zdravotně preventivní politice Kraje Vysočina se daří systematicky podporovat a realizovat programy, projekty a aktivity na podporu zdraví a prevenci nemocí. Jejich realizátory jsou jak kraj, tak města, obce, příspěvkodé organizace kraje a obcí, nestátní neziskové organizace, podnikatelské subjekty. Významnými partnery jsou Státní zdravotní ústav, Krajská hygienická stanice Kraje Vysočina, Zdravá Vysočina, Národní síť Zdravých měst ČR, školy a školská zařízení, VŠPJ, školy v Síti škol podporujících zdraví, zdravotní pojišťovny, složky IZS, nemocnice, BESIP. K aktualizaci dokumentu byl sestaven a radou kraje schválen odborný tým zpracovatelů, který úzce spolupracoval s jednotlivými odbory KrÚ Kraje Vysočina. V této spolupráci budou pokračovat při každoročním vyhodnocování efektivity realizace jednotlivých programů, aktivit a akcí.
Byly dokumentovány realizované aktivity? Je průběžně pořizována fotodokumentace z akcí; partneři, například obce a města, pořizují videozáznamy, které zveřejují na svých webových stránkách

Začátek aktivity: 01.01.2008
Příloha

Aktéři

Název: Kraj Vysočina
IČO nebo jiný registrační údaj: 70890749
Adresa: 70890749
Web: http://www.kr-vysocina.cz

Další aktéři

Název:Státní zdravotní ústav
IČO nebo jiný registrační údaj:75010330
Adresa:Šrobárova 48, 100 42 Praha 10
Web:http://www.szu.cz

Název:

Zdravá Vysočina, o.s.
IČO nebo jiný registrační údaj:22681388
Adresa:Věžnice 29, 582 52 Věžnice
Web:http://www.zdravavysocina.cz

Název:

Krajská hygienická stanice Kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě
IČO nebo jiný registrační údaj:71009311
Adresa:Tolstého 1914/15, 586 01 Jihlava
Web:http://www.khsjih.cz/

Doporučení a inspirace

Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím/městům s podobným záměrem? Ke spolupráci přizývat co nejširší okruh partnerů z řad laické i odborné veřejnosti

Monitorování a evaluace

Byl nějakým způsobem měřen a vyhodnocen dopad realizované aktivity/projektu? O realizovaných aktivitách v rámci naplňování dokumentu Zdraví 21 pro Kraj Vysočina byly pravidelně informovány orgány kraje. Odborný tým zpracovatelů Programu Zdraví 2020 pro Kraj Vysočina v úzké spolupráci s odbory KrÚ Kraje Vysočina budou každoročně vyhodnocovat efektivitu realizace jednotlivých programů, aktivit a akcí vyplývající z aktuálního koncepčního dokumentu.
K jakým zjištěním jste při evaluaci aktivity/projektu došli? Do preventivně osvětových aktivit se zapojuje stále více aktérů ať už z řad odborných institucí, měst a obcí, škol, NNO, veřejnosti.
Plánujete aktivitu/projekt dále rozvíjet/udržovat? ano

Média, propagace

Jakým způsobem probíhala komunikace s médii a jaké byly mediální výstupy? Pravidelně jsou vydávány tiskové zprávy kraje, informace jsou zveřejňovány ve Zpravodaji Kraje Vysočina a Novinách Kraje Vysočina. Jednotliví partneři své aktivity průběžně medializují v regionálním tisku či vlastních periodikách


Nejčtenější dobrá praxe

ŠVÝCARSKO: Hodnocení dopadů na zdraví  (HIA)

Hodnocení dopadů na zdraví (HIA)

ŠVÝCARSKO / Switzerland

Chrudim: Učíme se zdravě sedět a cvičit

Učíme se zdravě sedět a cvičit

Chrudim

Kopřivnice: Strategický plán rozvoje města v souladu s principy udržtelného rozvoje

Strategický plán rozvoje města v souladu s principy udržtelného rozvoje

Kopřivnice

ŠVÝCARSKO: Přes udržitelné čtvrti k udržitelnému městu

Přes udržitelné čtvrti k udržitelnému městu

ŠVÝCARSKO / Switzerland

Kopřivnice: Zapojení veřejnosti do procesu zpracování Strategického plánu rozvoje města

Zapojení veřejnosti do procesu zpracování Strategického plánu rozvoje města

Kopřivnice

Chrudim: Zdravé mateřské, základní a speciální školy

Zdravé mateřské, základní a speciální školy

Chrudim