• naše weby..
  • ..
  • .

Dobrá praxe Národní síť Zdravých měst

Kraj Vysočina: Výsledky projektu "Voda v kraji"

V srpnu 2021 schválila Rada Kraje Vysočina souhrn aktivit a opatření podle dokumentu s názvem Voda v Kraji Vysočina. Problematika klimatické změny, jejímž jedním z významných projevů je dlouhodobé sucho a s ním spojené dopady, jako nedostatek vody, zhoršení kvality vody, chřadnutí lesních porostů, ovlivnění výnosů plodin, změny ekologických vazeb a druhové skladby v přírodě atd., představuje i pro Kraj Vysočina stále větší hrozbu. Dokument s názvem Voda v Kraji Vysočina shrnuje problematiku uvedených dopadů na území regionu v jednotlivých oblastech, které se řeší na Krajském úřadě Kraje Vysočina,“ informoval radní Kraje Vysočina pro oblast lesního a vodního hospodářství, zemědělství a životního prostředí Pavel Hájek.

Nyní můžeme představit už první výsledky v jednotlivých výše uvedených oblastech, co se Kraji Vysočina podařilo dokázat od schválení dokumentu. Na úseku lesního hospodářství byla v roce 2021 u obce Pikárec dokončena stavba Vodní nádrže Okrouhlice o výměře 0, 64 ha k zadržování vody v lesních porostech v celkové finanční částce 3 984 000 Kč. Dále bude v letošním roce dokončeno hrazení Číhalínského potoka u obce Číhalín v celkové finanční částce 8 378 000 Kč a retenční nádrž Liščina na pravostranném přítoku Ctidružického potoka u obce Nové Syrovice o výměře 1,004 ha a celkových investicích 3 670 000 Kč. Všechny tyto stavby byly financovány podle zákona o lesích ze státního rozpočtu, neboť se jedná o akce ve veřejném zájmu a v lesních porostech budeme mít nově 1,644 ha vodních ploch.
[...]

Kraj Vysočina

/ další dobré praxe

Nejčtenější dobrá praxe