• naše weby..
  • ..
  • .

Dobrá praxe Národní síť Zdravých měst

Brno: Datový portál města "data.brno.cz"

Více info o městě

Základní informace

Název obce/města/regionu: Brno
Příjmení, jméno: Zvara, Jan
Organizace: Oddělení dat, analýz a evaluací, Odbor participace, Magistrát města Brna
E-mail: data@brno.cz
Telefon: 420 542 172 304
Téma: Informovanost, informační systémy a technologie (e-goverment)

Popis a výstupy

Čeho se podařilo v rámci Vašich aktivit/projektů dosáhnout?

Datový portál města www.data.brno.cz shromažďuje a přehlednou formou prezentuje množství v praxi využitelných dat, analýz, statistik, open dat, umožňuje jejich stažení, vyhledávání, propojení URL odkazy apod. Portál slouží nejen veřejnosti, za dobu své existence si našel své publikum, měsíčně ho navštíví přes 4000 návštěvníků. Zároveň se stal respektovanou analytickou platformou města a jeho analýzy přispívají k fundovanějšímu rozhodování města. Otevřených datových sad v souladu se všemi normami je již kolem 100. Dlouhodobě jsou sledována data z oblastí: EKONOMIKA (např. brownfields, maloobchodní síť, mapa majetku města ad.), ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (hluková či teplotní mapa, kvalita ovzduší, cirkulární Brno ad.), DOPRAVA (cyklodoprava, dopravní dostupnost, pohyb obyvatelstva ve městě ad.), LIDÉ A BYDLENÍ, VZDĚLÁVÁNÍ, ZDRAVÍ, BEZPEČNOST, SPRÁVA MĚSTA.

K dispozici jsou výsledky sociologických průzkumů, pocitové mapy, k dispozici je mnoho zajímavých aplikací jako např. cirkulární Brno, noční ekonomika Brna a mnohé další. Zajímavostí je např. aplikace tzv. Urban Grid, kdy je území města rozděleno na čtverce 250 x 250m a v těchto plochách lze sledovat různé typy informací. Do čtvercových buněk mohou být přepočítávány informace o různých prostorových jevech, jako jsou například počty bydlících obyvatel, rozloha zastavěných ploch či plocha maloobchodních prodejen. Hlavními charakteristikami aplikace je otevřenost, nenáročnost pro uživatele a interpretační názornost. (https://brnourbangrid.cz/mapa/obvykle-bydlici-obyvatelstvo-ke-dni-26-3-2011--e15d37)

Portál slouží např. také k sestavení a zobrazení ročních Zpráv o stavu města Brna, které jsou velmi přehledné a uživatelsky příjemné (https://data.brno.cz/pages/zprava-o-stavu-mesta).

Data.portál včetně různých komponent byl vytvořen a sestaven svépomocí pracovníky Oddělení dat, analýz a evaluací v prostředí ArcGIS HUB. To je nesporná výhoda v pružnosti reakce a v nezávislosti na dodavatelích.

Vznikly konkrétní dokumenty (publikace, videozáznamy, metodiky.. )? ANO
Začátek aktivity: 01.03.2018
Příloha
Jak byla aktivita financována? Interní zdroje Magistrátu města Brna
Detailní rozpis: Využití stávající, již zakoupené licence - Nespecifikováno

Doporučení a inspirace

Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím/městům s podobným záměrem? Velmi se nám osvědčilo využití standartních nástrojů a programů v rámci běžných licencí, které nejsou příliš finančně náročně. Z nich se dá pospojovat modulární systém, který je tak plně ovládán tvůrci bez závislosti na dodavateli. Zároveň je tak zabezpečen rozvoj všech komponent a také jejich možná jednoduchá výměna v případě nespokojenosti. Doporučujeme investovat do vzdělání zaměstnanců a dát jim čas na rozvoj, finančně i časově je to pak mnohem výhodnější.

Rizika, překážky a pozitivní okamžiky v procesu realizace

Setkali jste se při realizaci aktivit/projektu s událostí, která je/ho zásadně ovlivnila? Nejtěžší výzvou byla interní domluva postupu na úřadě s tím, že bylo těžké si prosadit tento typ procesu, kdy většina činností dělají interní zaměstnanci.

Monitorování a evaluace

Byl nějakým způsobem měřen a vyhodnocen dopad realizované aktivity/projektu? Od roku 2018 více než 150 000 uživatelů. Otevřené datové sady začínají být využívány v externích aplikacích a projektech.
Průběžně je zjišťována zpětná vazba od uživatelů (dotazník na webu, hodnocení aplikace ad.)
K jakým zjištěním jste při evaluaci aktivity/projektu došli? Zatím se zvolený postup jeví velmi efektivně a udržitelně. Velmi velkou výzvou je pak publikace a vizualizace dat k veřejnosti, kdy je v poslední zrychlené době kladen důraz na co největší jednoduchost.
Plánujete aktivitu/projekt dále rozvíjet/udržovat? Stávající řešení postavené na architektuře ArcGIS HUB funguje od začátku roku 2021 a tím, že se jedná o licencovaný produkt od nadnárodní firmy, je zajištěna jeho stálá aktualizace. Velkou pozornost nyní zaměřujeme na publikaci senzorových dat, který bude jistě v budoucnu přibývat.

Média, propagace

Jakým způsobem probíhala komunikace s médii a jaké byly mediální výstupy? Mediální komunikace probíhala při spuštění standartně přes Tiskové oddělení MMB - vydání tiskové zprávy, sociální sítě a rozeslání vybraným redakcím. Nicméně propagujeme i jednotlivé nové aplikace, články nebo datové sady, zejména prostřednictvím opět tiskových zpráv a sociálních sítí (FB, Twitter).

Další poznámky

Další poznámky Důležitá je podpora od politické reprezentace, která napříč politickým spektrem publikaci a zveřejňování dat podporuje a vnímá ji jako důležitou aktivitu směrem k občanům.

Aktéři

Název: Statutární město Brno
IČO nebo jiný registrační údaj: 44992785
Adresa: Dominikánské náměstí 196/1, Brno Brno-město, 602 00
Web: http://data.brno.cz
Publicita OPZ - DobráPraxe Příklad byl zpracován za finanční podpory Evropského sociálního fondu a Operačního programu Zaměstnanost.
Detailně zpracované dobré praxe

Nejčtenější dobrá praxe