• naše weby..
  • ..
  • .

Dobrá praxe Národní síť Zdravých měst

Kraj Vysočina: Informační systém kvality ovzduší v kraji

Cílem projektu „Informační systém kvality ovzduší v Kraji Vysočina“ (ISKOV) je objektivně poskytovat veřejnosti aktuální informace o kvalitě ovzduší v systému on-line. Vzniká tak veřejně přístupný informační systém, který slouží v rozhodovacím procesu výkonu státní správy i samosprávy. Výstupy tohoto projektu jsou plně slučitelné a kompatibilní s výstupy státního monitoringu AIM (automatizovaný informační systém) a doplňují měření v oblastech a sídlech, která státní monitoring nepokrývá, v tomto projektu jsou navíc měřeny škodliviny, které AIM nezajišťuje.
Více info o městě

Základní informace

Název obce/města/regionu: KRAJ VYSOČINA
Příjmení, jméno: Šmikmátorová Gabriela
Organizace: Kraj Vysočina
E-mail: smikmatorova.g@kr-vysocina.cz
Telefon: 564602586
Téma: Informovanost, informační systémy a technologie (e-goverment)
Ovzduší, hluk, elektromagnetický smog, záření

Popis a výstupy

Čeho se podařilo v rámci Vašich aktivit/projektů dosáhnout? Obnova kvality ovzduší je jednou z podmínek zachování ekologické stability krajiny, fungujících ekosystémů, zdravotního stavu lesních porostů a zdraví obyvatelstva, zvláště dětí a mladé populace.

Touto problematikou se zabývá mnoho odborníků, ale její řešení je nesystémové. Získávaných informací o kvalitě ovzduší je značné množství, ale nejsou dostatečně zpracovávány v existujících souvislostech, vysvětlovány a interpretovány rozhodujícím skupinám obyvatelstva, neboť nejen průmysl, doprava a zemědělství, ale i běžné domácnosti se v závěrečné fázi podílí na znečištění ovzduší. Projekt tyto výzkumy a poznatky doplňuje, provazuje a pomáhá tak dospět ke komplexnímu návrhu opatření.
Vznikly konkrétní dokumenty (publikace, videozáznamy, metodiky.. )? ANO
Každý rok je vydána závěrečná zpráva z měření
Začátek aktivity: 01.01.2012
Konec aktivity: 31.12.2023
Příloha

Rozpočet

Jaké byly finanční náklady na realizaci aktivity? [tis. Kč] 15127,5
Jak byla aktivita financována? z rozpočtu Kraje Vysočina
Detailní rozpis: ISKOV I - 6 960 000 Kč, ISKOV II - 8 167 500 Kč

Doporučení a inspirace

Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím/městům s podobným záměrem?

Obce mohou čerpat informace z Finálních závěrečných zpráv z měření nebo přímo z online mapy lokalit na www.ovzdusivysocina.cz

Rizika, překážky a pozitivní okamžiky v procesu realizace

Setkali jste se při realizaci aktivit/projektu s událostí, která je/ho zásadně ovlivnila? V průběhu prvního projektu nutnost přemístit jednu z měřících stanic, neboť se její provoz setkal s velkou nevolí obyvatele sousedního domu z důvodu hluku. Jedno z měst, kde bylo prováděno měření, bylo z dalšího projektu vyjmuto kvůli neochotě spolupracovat při umísťování měřící techniky. Pozitivní reakce jsou běžnější, některé obce si na své webové stránky chtěly umístit prolink na stránky projektu.

Monitorování a evaluace

Byl nějakým způsobem měřen a vyhodnocen dopad realizované aktivity/projektu? Za celý první projekt byla zpracována 5-ti letá zpráva.
Příloha:
Vyhodnoceni ISKOV PDF (2,93 MB)
Plánujete aktivitu/projekt dále rozvíjet/udržovat? V letech 2012-2017 byl realizován projekt ISKOV, nyní je realizováno jeho pokračování ISKOV II

Média, propagace

Jakým způsobem probíhala komunikace s médii a jaké byly mediální výstupy? Jsou zveřejňovány tiskové zprávy na webu Kraje Vysočina a v Novinách Kraje Vysočina, každý rok se konaly a konají tiskové konference, kde zhotovitelé prezentují a vysvětlují výsledky projektu.

Aktéři

Název: Kraj Vysočina
IČO nebo jiný registrační údaj: 70890749
Adresa: Žižkova 57, 587 33 Jihlava
Web: http://www.kr-vysocina.cz

Další aktéři

Název:Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
IČO nebo jiný registrační údaj:71009396
Adresa:Partyzánské nám. 7, 702 00 Ostrava
Web:http://www.zuova.cz

Název:

ENVItech Bohemia s.r.o.
IČO nebo jiný registrační údaj:47119209
Adresa:Ovocná 34, 161 00 Praha 6
Web:http://www.envitech-bohemia.cz
Publicita OPZ - DobráPraxe Příklad byl zpracován za finanční podpory Evropského sociálního fondu a Operačního programu Zaměstnanost.
Detailně zpracované dobré praxe

KRAJ VYSOČINA

/ další dobré praxe

Nejčtenější dobrá praxe