• naše weby..
  • ..
  • .

Dobrá praxe Národní síť Zdravých měst

Jihomoravský kraj: Kraj přátelský rodině - Family Friendly Community

Do aktivity se v Jihomoravském kraji zapojilo 40 obcí, měst a městských částí Brna, kde jednotlivá zastupitelstva schválila přes dvě stovky opatření, které pomohou rozvíjet prorodinné klima a vztahy v obcích. Cílem je zmapovat stávající aktivity pro rodiny, seniory a další cílové skupiny, shromáždit podněty od občanů, zastupitelů a dalších aktérů a následně schválit sadu opatření, které obce do tří let zrealizují.
Více info o městě

Základní informace

Název obce/města/regionu: KRAJ JIHOMORAVSKÝ
Kontakt: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Téma: Rodinná politika, propopulační opatření

Popis a výstupy

Co bylo cílem? Co byly hlavní výstupy? Jaký byl průběh / kroky realizace?

Cílem auditu "Family Friendly Community" - tedy obec či komunita přívětivá rodině - je podpořit a rozvíjet pro-rodinné klima v obci. Klima, které je nakloněno rodině, které podpoří budování vztahů v rodinách a mezigenerační dialog. Cílem je také zvýšit atraktivitu obce jako místa vhodného pro rodiny, děti, seniory a zaměstnavatele. Smyslem je zmapovat stávající rozsah aktivit pro rodiny, seniory a další cílové skupiny, různými způsoby shromáždit podněty od občanů, zastupitelů a dalších aktérů, následně schválit sadu opatření, které obec zrealizuje do tří let. Snahou je nevytvářet opatření od „zeleného“ stolu, ale zapojit neziskový sektor, politickou reprezentaci, zaměstnavatele, školy a občany ve všech fázích života – rodiče, mládež, seniory. V průběhu se zapojilo v Jihomoravském kraji 40 obcí, měst a městských částí Brna. Schváleno bylo celkem 211 opatření, které pomohou rozvíjet pro-rodinné klima a vztahy v obcích. V každé obci byla vytvořena pracovní skupina, existuje plán aktivit, obce jsou průběžně proškolovány a sdílejí dobrou praxi. K projektu vznikl podrobný web www.affc.cz, kde je jednak přehled zapojených obcí a jejich opatření, průběžně jsou sem dávány aktuality a akce, které k projektu probíhají.

Vznikly konkrétní dokumenty (publikace, videozáznamy, metodiky.. )?

Ano. Fotodokumentace obcí, fotodokumentace ze slavnostního předávání certifikátů krajem, videa o přínosu projektu, web www.affc.cz.

Začátek aktivity: 01.05.2015
Příloha

Rozpočet

Jaké byly finanční náklady na realizaci aktivity? [tis. Kč] 1,113
Jak byla aktivita financována? Rozpočet kraje (obecní rozpočty nelze specifikovat).

Doporučení a inspirace

Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím/městům s podobným záměrem?

Důraz na zapojení občanů, rodin ve všech životních fázích, do realizace aktivit projektu, přinášení námětů na opatření, podporuje občanskou angažovanost, samosprávu učí komunikovat a spolupracovat s občany, opatření jsou potřebná a chtěná, finanční prostředky z rozpočtu obce jsou tím vynakládány efektivně.

Rizika, překážky a pozitivní okamžiky v procesu realizace

Setkali jste se při realizaci aktivit/projektu s událostí, která je/ho zásadně ovlivnila? Nesetkali jsme se s překážkami, vše probíhá dle Národní prováděcí směrnice pro auditní a reauditní proces. Rizikem pro realizaci projektu v jednotlivých obcích je neangažovanost a nemotivovanost pověřené osoby pro realizaci auditu v obci a výměna politické reprezentace obce po volbách v průběhu auditu.

Monitorování a evaluace

Byl nějakým způsobem měřen a vyhodnocen dopad realizované aktivity/projektu? Hodnocení provádí hodnotitel/ka delegovaný/á certifikačním místem na základě dokumentace, kterou obcí pověřená osoba nahraje do databáze. Hodnotitel/ka ověří nejdříve splnění formálních kritérií podle směrnice. Z obsahového hlediska se hodnotí další dokumenty a procesy. Hodnotitel vypracuje individuální, srozumitelné a odůvodněné hodnocení. Po uplynutí tříleté lhůty od udělení základního certifikátu ověřuje certifikační místo, zda byla opatření úspěšně zavedena a zda bylo dosaženo „plánovaného stavu“.
Plánujete aktivitu/projekt dále rozvíjet/udržovat? Aktivity a know-how projektu jsou aktuálně na základě podlicenční smlouvy poskytnuty Ústeckému kraji a Olomouckému kraji. Nabídku na rozšíření projektu do dalších krajů plánujeme uskutečnit na zasedání Asociace krajů. Každoročně nabízíme zapojení do projektu všem městům a obcím v Jihomoravském kraji.

Aktéři

Název: Jihomoravský kraj
IČO nebo jiný registrační údaj: 70888337
Adresa: Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno
Web: http://www.jmk.cz

Další aktéři

Název:Familie & Beruf Management GmbH
Adresa:Untere Donaustraße 13-15, 1020 Wien
Web:http://www.familieundberuf.at

Název:

Národní centrum pro rodinu
IČO nebo jiný registrační údaj:65349296
Adresa:Průchodní 377/2, 602 00 Brno
Web:http://www.rodiny.cz

Název:

Rodinný svaz ČR z.s.
IČO nebo jiný registrační údaj:26536234
Adresa:Kostelní náměstí 3172/1, 702 00 Ostrava
Web:http://www.rodinnysvaz.cz

Název:

obce a města, které se zapojily do realizace auditu
Web:http://www.affc.cz/obce-zapojene-do-auditu
Publicita NOR - PDP
Detailně zpracované dobré praxe

KRAJ JIHOMORAVSKÝ

/ další dobré praxe

Nejčtenější dobrá praxe