• naše weby..
  • ..
  • .

Dobrá praxe Národní síť Zdravých měst

Liberecký kraj: Aplikace hodnocení vlivů na zdraví (HIA) do strategických dokumentů

Zavedení změny systému v posuzování rozvojových dokumentů z hlediska zdraví a v souladu se Zdravotní politikou Libereckého kraje metodou HIA.
Více info o městě

Základní informace

Název obce/města/regionu: KRAJ LIBERECKÝ
Kontakt: Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci
Příjmení, jméno: MUDr. Vladimír Valenta, Ph.D.
Organizace: Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci
E-mail: vladimir.valenta@khslbc.cz
Telefon: 485 253 132
Téma: Plánování a spolupráce v tématu zdraví
Systém plánování a řízení, vč. urbanismu a revitalizací, územního plánování a regionálního rozvoje

Popis a výstupy

Čeho se podařilo v rámci Vašich aktivit/projektů dosáhnout? Usnesením Rady kraje č. 1034/06/RK z 3. 10. 2006 bylo uloženo zadavatelům krajských rozvojových dokumentů zapracovat do těchto dokumentů hodnocení vlivu na zdraví metodou HIA (Health Impact Assessment). Tato metoda umožňuje zohlednit zdraví v koncepcích, popsat vlivy na veřejné zdraví a stanovit indikátory. Metodou jsou posuzovány zdroje ohledně dat o zdraví, je navrhován monitoring šitý na míru strategii, určují se podmínky pro výběr projektů a především se upravují cíle strategie tak, aby ochrana a podpora veřejného zdraví byla výsledkem naplňování koncepce či politiky. V podmínkách Libereckého kraje se metoda HIA stává standardní součástí všech krajských rozvojových dokumentů. Změny v dokumentech posuzuje Pracovní skupina pro zdravotní politiku. V současné době se metodika rozšiřuje o oblast "spravedlnost ve zdraví".

Vznikly konkrétní dokumenty (publikace, videozáznamy, metodiky.. )? Seminář „Uplatňování metody HIA v rámci strategických a koncepčních materiálů a politik v Libereckém kraji – realizace usnesení Rady kraje č.1034/06/RK“ , zveřejnění na webových stránkách.
Začátek aktivity: 01.10.2010
Konec aktivity: 31.12.2015
Příloha

Rozpočet

Jaké byly finanční náklady na realizaci aktivity? [tis. Kč] 22900
Jak byla aktivita financována? Národní program zdraví - projekty podpory zdraví, Krajský úřad Libereckého kraje.

Doporučení a inspirace

Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím/městům s podobným záměrem? Inspirativní je vytvoření trvalého systému hodnocení rozvojových dokumentů z hlediska vlivů na zdraví, spravedlnosti ve zdraví a zakomponování zdravotní politiky do nich. Dosud bylo posouzeno 14 rozvojových dokumentů (naposledy například Aktualizace Regionální surovinové politiky Libereckého kraje nebo Regionální inovační strategie Libereckého kraje).

Rizika, překážky a pozitivní okamžiky v procesu realizace

Setkali jste se při realizaci aktivit/projektu s událostí, která je/ho zásadně ovlivnila? Liberecký kraj byl přijat do projektu WHO "Investment for health and development". Na základě realizace tohoto projektu Rada kraje na jaře 2005 v usnesení č. 660/05/RK stanovila úkol předložit návrh systému posuzování rozvojových dokumentů Libereckého kraje z hlediska přijaté Zdravotní politiky Libereckého kraje. Projekt WHO tak inicioval potřebnou právní a procesní změnu v rámci kraje.

Aktéři

Název: KHS Libereckého kraje se sídlem v Liberci
IČO nebo jiný registrační údaj: 710 09 302
Adresa: Husova 64, Liberec
Web: http://www.khslbc.cz

Další aktéři

Název:Krajský úřad Libereckého kraje
IČO nebo jiný registrační údaj:708 91 508
Adresa:U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
Web:http://www.kraj-lbc.cz
Detailně zpracované dobré praxe

KRAJ LIBERECKÝ

/ další dobré praxe

Nejčtenější dobrá praxe