• naše weby..
  • ..
  • .

Dobrá praxe Národní síť Zdravých měst

Křižánky: Koncepce sociálního bydlení v malé obci

Cílem projektu je příprava a pilotní ověření lokální koncepce sociálního bydlení v obci Křižánky. Za tímto účelem byly zpracovány potřebné analýzy a další podklady. Lokální koncepce vychází z těchto podkladů a také z informací získaných úzkou spoluprací s MPSV i dalšími městy zapojenými do výzvy. Koncepce bude následně na území obce ověřena v praxi. Součástí projektu je také poskytování sociální práce přímo v obci, dále evaluace celého projektu, vzdělávání pracovníků obecního úřadu, lokální informační kampaň.
Více info o městě

Základní informace

Název obce/města/regionu: Křižánky
Příjmení, jméno: Mgr. Renata Basovníková
Organizace: Obec Křižánky
E-mail: renata.basovnikova@obeckrizanky.cz
Telefon: 608542944
Téma: Sociální služby, podpora a pomoc; řešení nezaměstnanosti a chudoby
Bydlení, domácnosti

Popis a výstupy

Čeho se podařilo v rámci Vašich aktivit/projektů dosáhnout? Byla zpracována Podkladová analýza, která poslouží jako zdroj k analytické části koncepce sociálního bydlení. V současné době dokončujeme Lokální koncepci sociálního bydlení v obci Křižánky, jejíž součástí bude nová bytová politika v obci, pravidla výběru žadatelů o sociální byty apod. Sociální bydlení je úzce propojeno se sociální prací. Po dobu projektu je v obci zaměstnán sociální pracovník, který poskytuje nájemníkům sociálních bytů i dalším zájemcům sociální práci. Během projektu bude podpořeno sociální prací minimálně 40 osob.
Příloha

Rozpočet

Jaké byly finanční náklady na realizaci aktivity? [tis. Kč] 5455,849

Doporučení a inspirace

Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím/městům s podobným záměrem? Pro realizaci projektu sociální bydlení je třeba, aby obec měla určitý bytový fond. V naší obci není žádný soukromý pronajímatel, se kterým by obec mohla spolupracovat. Proto se obec rozhodla rozšířit vlastní bytový fond. K tomu účelu zakoupila několik opuštěných nemovitostí, které by jinak patrně sloužily už pouze k individuální rekreaci. Tyto objekty obec zrekonstruovala a vytvořila v nich vždy 3-4 malé byty. V obecních bytových domech jsou namíchány jak sociální, tak dostupné byty. Domy jsou ve staré zástavbě v různých místech obce, čímž předcházíme vzniku vyloučených lokalit. Důležitou součástí sociálního bydlení je poskytování sociální práce přímo v obci. Nájemníci sociálních bytů mají povinnosti se sociálním pracovníkem spolupracovat, ale jeho služby využívají i další občané. Dobrou zkušenosti máme také s vytvořením krizového bydlení, pro jehož účely byly vyhrazeny dva pokoje v obecní turistické ubytovně. Tímto ubytováním již prošel jeden klient, který neměl žádnou jinou možnost bydlení, a v současné době bydlí v sociálním bytě. Důraz klademe i na informování místních obyvatel. Je pro nás důležité, aby projekt sociálního bydlení vnímali jako možnost bydlení především pro místní občany.

Rizika, překážky a pozitivní okamžiky v procesu realizace

Setkali jste se při realizaci aktivit/projektu s událostí, která je/ho zásadně ovlivnila? Projekt je zatím na začátku. Důležitým okamžikem pro nás v současné době bylo dokončení tří sociálních bytů, které budou od ledna 2018 užívány.

Monitorování a evaluace

Byl nějakým způsobem měřen a vyhodnocen dopad realizované aktivity/projektu? Celý projekt bude hodnocen externím evaluátorem. Evaluace bude dokončena do března 2020.

Média, propagace

Jakým způsobem probíhala komunikace s médii a jaké byly mediální výstupy? Mezi místními obyvateli je projekt propagován dvěma kulatými stoly s veřejností. Na webových stránkách obce bude zveřejněna Podkladová analýza k lokální koncepci a Lokální koncepce sociálního bydlení v obci Křižánky. Dále bude vytvořena brožura, která bude obsahovat informace o Lokální koncepci sociálního bydlení v obci Křižánky, výstupy z analýz a dalších klíčových aktivit, zkušenosti získané ze zahraničních cest a další relevantní údaje podstatné pro přenos dobré praxe do obcí stejného typu. Brožura bude distribuována do kanceláří všech Místních akčních skupin v ČR a dále při seminářích SMS ČR a NSZM.
Příloha:

Aktéři

Název: Obec Křižánky
IČO nebo jiný registrační údaj: IČ: 00531677
Adresa: Moravské Křižánky 116
Web: https://www.obeckrizanky.cz
Publicita OPZ - DobráPraxe Příklad byl zpracován za finanční podpory Evropského sociálního fondu a Operačního programu Zaměstnanost.
Detailně zpracované dobré praxe

Křižánky

/ další dobré praxe

Nejčtenější dobrá praxe