• naše weby..
  • ..
  • .

Dobrá praxe Národní síť Zdravých měst

Chrudim: Hra „Jdeme bezpečnou cestou?“

Plachtová hra „Jdeme bezpečnou cestou?“ vznikla jako součást širšího projektu, jehož cílem bylo naučit děti chovat se v dopravním prostředí bezpečně a tím výrazně snížit počet dopravních nehod s účastí dětí a naučit děti zásadám poskytování první pomoci. Prostřednictvím této hry se děti učí a opakují zásady správného chování v různých situacích – v roli chodce, cyklisty, spolucestujícího apod. Plachtová hra bývá využívána i při osvětových kampaních - Evropský týden mobility a Evropský den bez aut, Národní dny bez úrazů, Dny zdraví, kampaň Na kolo jen s přilbou apod. Ve školách bývá využívána při hodinách dopravní výchovy. Celkové náklady činily cca 15 tisíc Kč. Přílohy: fotografie, články, související dokumenty.
Více info o městě

Základní informace

Název obce/města/regionu: Chrudim
Kontakt: Město Chrudim, Resselovo náměstí 77, Chrudim, 537 01
Příjmení, jméno: Šárka Trunečková
Organizace: Město Chrudim, Resselovo náměstí 77, Chrudim, 537 01
E-mail: sarka.truneckova@chrudim-city.cz
Telefon: +420 469 645 260
Téma: Dopravní výchova a osvěta (programy, akce a kampaně)

Popis a výstupy

Čeho se podařilo v rámci Vašich aktivit/projektů dosáhnout? Cílem projektu bylo naučit děti chovat se v dopravním prostředí bezpečně a tím výrazně snížit počet dopravních nehod s účastí dětí ( propojení s projektem Bezpečná komunita v Chrudimi) a naučit děti zásadám poskytování první pomoci. Projekt se setkal se zájmem ze strany MŠ a ZŠ i veřejnosti. Pro tuto problematiku byla připravena tzv. „plachtová hra“ s názvem „Jdeme bezpečnou cestou?“. Ta byla využívána na všech akcích týkajících se této problematiky - besedy strážníků Městské policie v prvních a čtvrtých třídách ZŠ, ve Speciální základní škole a ve školách mateřských. Plachtová hra bývá využívána i při osvětových kampaních - Evropský týden mobility a Evropský den bez aut, Národní dny bez úrazů, Dny zdraví, kampaň Na kolo jen s přilbou apod. Ve školách bývá využívána při hodinách dopravní výchovy. Při aplikaci hry při přímém kontaktu s dětmi jsme zjistili, kde jsou nedostatky ve znalostech dětí a naopak i prvky, které mají děti již zažité a jejichž řešení zvládají bez problémů
Plachtová hra obsahuje : plachtu (malá 2.5 x 2. m nebo velká 3.5 x 3.5 m), 2 ks pěnových kostek a sadu obrázků ANO x NE. Jeden obrázek tvoří dvě situace, z nichž vždy jedna je ta správná a druhá špatná. Děti mají rozpoznat tu správnou. Komunikace nad obrázkem rozvíjí i slovní zásobu, děti se učí vyvodit příčinu a následek a lépe si tak upevňují získané vědomosti. Na plachtě je znázorněna cesta, rychlost postupu si děti volí pomocí hrací kostky (viz: Člověče nezlob, se). K jednotlivým políčkům se váže určitý obrázek.
Prostřednictvím této hry se děti učí a opakují zásady správného chování v různých situacích – v roli chodce, cyklisty, spolucestujícího apod. Získané poznatky si děti upevňují i zážitkovou formou - Městská policie nepřipomínala žáčkům hlavní zásady pohybu v dopravním prostředí pouze ve třídách při besedách, ale dnes už vyráží s dětmi přímo do ulic. Tam jim byla ukázána všechna potencionální nebezpečná místa v blízkosti školy, jež by mohla vyústit v nehodu s tragickými následky, místa, kterými děti každý den přichází do školy a neuvědomují si jejich nebezpečnost. Je to další z kroků, jak dětem zopakovat zážitkovým způsobem to, o čem si myslí, že už vědí. Bohužel praxe ukazuje, že složitost křižovatky je někdy záludnější, než děti čekají.
Vznikly konkrétní dokumenty (publikace, videozáznamy, metodiky.. )? Ano, akce byly dokumentovány - fotografie
Začátek aktivity: 01.01.2005
Konec aktivity: 09.04.2017
Příloha
Jak byla aktivita financována? Projekt byl v roce 2005 podpořen dotací Národní program zdraví - Projekty podpory zdraví 2005, v roce 2006 byl podpořen grantem Pardubického kraje, spoluúčast města Chrudim
Detailní rozpis: výroba plachty 2.5 x 2.5 = 2.500 ,- Kč, 3.5 x 3.5 = 3.450,- Kč, tisk obrázků ANO x NE = 6.300,- Kč

Doporučení a inspirace

Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím/městům s podobným záměrem? Prostřednictvím této hry lze získat přehled o znalostech dětí z oblasti bezpečného pobytu na silnicích, v roli chodce, cyklisty nebo spolucestujícího, zda jsou děti seznámeny se zásadami bezpečného přecházení, bezpečného pobytu u vody apod. Obsah obrázků ANO x NE lze přizpůsobit potřebám realizátora i ročnímu období.
Příloha:

Rizika, překážky a pozitivní okamžiky v procesu realizace

Setkali jste se při realizaci aktivit/projektu s událostí, která je/ho zásadně ovlivnila? Plachtová hra byla představena na konferenci "Bezpečná cesta do školy" a setkala se s pozitivním ohlasem všech přítomných (jak ze strany Centra dopravního výzkumu, Ministerstva dopravy, Besipu, tak i mateřských a základních škol). O plachtovou hru projevila zájem Zdravá základní a mateřská škola Dr.Jana Malíka.

Média, propagace

Jakým způsobem probíhala komunikace s médii a jaké byly mediální výstupy? Propagace probíhala formou tiskových zpráv z kampaní a akcí, jejichž součástí byla tato plachtová hra.
Příloha:

Aktéři

Název: Město Chrudim
IČO nebo jiný registrační údaj: 270211
Adresa: Resselovo náměstí 77, Chrudim, 537 16
Web: http://www.chrudim-city.cz

Další aktéři

Název:Manažer prevence kriminality
IČO nebo jiný registrační údaj:270211
Adresa:Resselovo náměstí 77, Chrudim, 537 16
Web:http://www.chrudim-city.cz

Název:

Městská policie
IČO nebo jiný registrační údaj:207211
Adresa:Resselovo náměstí 77, Chrudim, 537 16
Web:http://www.chrudim-city.cz

Název:

Mateřská škola Dr. Jana Malíka
IČO nebo jiný registrační údaj:75015544
Adresa:Dr. Jana Malíka 765, Chrudim

Název:

Střední škola zdravotnická a sociální Chrudim
IČO nebo jiný registrační údaj:498891
Adresa:Poděbradova 336, Chrudim
Web:http://www.szs.chrudim.cz
Detailně zpracované dobré praxe

Nejčtenější dobrá praxe