• naše weby..
  • ..
  • .

Dobrá praxe Národní síť Zdravých měst

Šternberk: Cesty městy - vítězné řešení ze soutěže

V letech 2005 – 2006 byl v městě Šternberk realizován svým rozsahem jeden z nejvýznamnějších projektů v novodobé historii města - stavební část projektu s názvem „Město Šternberk – Proměny v čase - čas proměn: regenerace a revitalizace městského centra“. Záměrem projektu byla rekonstrukce centra města s cílem zkvalitnění životního prostředí a životních podmínek obyvatel i návštěvníků úpravou prostorů centrální části města, dále zklidnění dopravy a zvýšení bezpečnosti chodců a rovněž celkové zatraktivnění prostorů městské památkové zóny pro občany i návštěvníky.

Základní informace

Název obce/města/regionu: Šternberk
Kontakt: odbor rozvoje města a investic
Příjmení, jméno: Ing. Sehnal, Pavel
Organizace: Město Šternberk
E-mail: sehnal@sternberk.cz
Telefon: 585 086 237, 606 293 512
Téma: Plánování a systémová dopravní řešení v místě a regionu, vč. systému parkování

Popis a výstupy

Čeho se podařilo v rámci Vašich aktivit/projektů dosáhnout?

Město Šternberk získalo za svůj projekt Proměny v čase – čas proměn 1. místo v šestém ročníku soutěže Cesty městy, pořádané Dopravním programem Nadace Partnerství společnosti Škoda Auto ve spolupráci s Ministerstem dopravy ČR – BESIP. Projekt „Proměny v čase – čas proměn" zahrnoval v podstatě 4 dílčí projekty:

1. stavební úpravy ulice Bezručovy

2. stavební úpravy ulice Radniční a Hlavního náměstí

3. stavební úpravy Horního náměstí

4. stavební úpravy bávalého Augustiniánského kláštera

Důvodů pro realizaci tohoto projektu bylo několik: nejasná organizace dopravy na jednotlivých komunikacích i v celém centru města, absence bezpečnostních prvků a opatření pro zvýšení bezpečnosti chodců, nedostatečná opatření pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace, špatná organizace statické dopravy, předimenzované parametry vozidlových komunikací na úkor ploch pro pěší, vč. odpočinkových ploch, absence odpovídajícího městského mobiliáře a v neposlední řadě absence dostatečného množství zeleně.

Projekt ve svém konečném důsledku přispěl nejen k výraznému zklidnění dopravy, ale též ke zvýšení bezpečnosti chodců, byly provedeny úpravy pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace, sjednoceno historické centrum města, výrazně doplněna zeleň a vhodný mobiliář odpovídající charakteru a hodnotě historického centra města, dále byly vytvořeny nové odpočinkové plochy pro místní i návštěvníky města a opomenout nesmíme ani vytvoření centrálního společenského a shromažďovacího prostoru na Hlavním náměstí a důstojného nástupu pro hlavní turistické cíle – hrad, bývalý klášter či chrám Zvěstování Panny Marie na náměstí Horním.

Vznikly konkrétní dokumenty (publikace, videozáznamy, metodiky.. )? ANO
Během realizace byl projekt dokumentován oblastním zpravodajstvím - ČT, ČRo1, TV Morava. Dokumenty - fotodokumentace, soutěžní panely "Cesty městy", PPT prezentace pro NSZM
Začátek aktivity: 01.08.2003
Konec aktivity: 31.12.2006
Příloha

Rozpočet

Jaké byly finanční náklady na realizaci aktivity? [tis. Kč] 110000
Jak byla aktivita financována? Z rozpočtu města a dotací EU a MMR ČR
Detailní rozpis:

68 117 tis.Kč - dotace EU

11.186 - dotace MMR ČR

30.697 - vlastní zdroje města

Doporučení a inspirace

Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím/městům s podobným záměrem? Pro projekt je nezbytná zejména důkladná příprava, tedy projekční příprava včetně podrobné průzkumové fáze, a rovněž kvalitní (vysoce kvalifikované) personální zabezpečení.
Specifikem (v důsledku výhodným) celého šternberského projektu bylo, že se realizoval na území památkové zóny, což umožnilo velkorysé materiálové řešení a volbu prvků zklidnění dopravy, obojí snadno zdůvodnitelné komfortem a bezpečností chodců. Rozsah změn však u části veřejnosti potřebuje čas na "sžití se" s novým stavem.

Rizika, překážky a pozitivní okamžiky v procesu realizace

Setkali jste se při realizaci aktivit/projektu s událostí, která je/ho zásadně ovlivnila? Drobné nedostatky v procesu přípravy, zejména co se týče průzkumů upravované oblasti, se odrazily při realizaci i výsledné podobě projektu – překvapením se stal objev historické studny, která byla dodatečně začleněna do celkového řešení. Prvotní nezájem (přes předchozí publicitu a propagaci) byl během realizace stavebních úprav u části obyvatel vystřídán negativním postojem, vycházejícím zejména z rozsahu změn.

Média, propagace

Jakým způsobem probíhala komunikace s médii a jaké byly mediální výstupy? Po počátečních kontaktech s médii ze strany města následovaly přímé kontakty ze strany médií, monitorujících průběh projektu - tisk, rozhlas i televize.

Aktéři

Název: Město Šternberk
IČO nebo jiný registrační údaj: 00299529
Adresa: Horní náměstí 16, 785 01 Šternberk
Web: http://www.sternberk.eu

Další aktéři

Název:Handkeho občanské sdružení
IČO nebo jiný registrační údaj:69600911
Adresa:Těšíkov 9, 785 01 Šternberk
Web:http://www.sternberk.handke.cz

Název:

Národní památkový ústav
IČO nebo jiný registrační údaj:75032333
Adresa:Valdštejnské námestí 3, 118 01 Praha 1 - Malá Strana
Web:http://www.npu.cz

Název:

Vodohospodářská společnost SITKA s r.o.
IČO nebo jiný registrační údaj:47150891
Adresa:Vinohradská 7, 785 01 Šternberk
Web:http://www.vhs-sitka.cz
Detailně zpracované dobré praxe

Šternberk

/ další dobré praxe

Nejčtenější dobrá praxe