• naše weby..
  • ..
  • .

Dobrá praxe Národní síť Zdravých měst

Jihlava: Zásady pro spolupráci s investory - praktický argumentář

Cílem projektu bylo vytvoření praktického argumentáře (publikace), který má Jihlavě i dalším městům pomoct s vedením debaty o využití takzvaných Zásad pro spolupráci s investory. Zásady jsou nový způsob, jakým města regulují vstup developerů do svého území. Cílem argumentáře je ukázat, že Zásady pro spolupráci s investory jsou krokem k naplňování podmínek udržitelného rozvoje a ekonomické prosperity měst. Jejich smyslem je vytvářet transparentní podmínky a předvídatelné prostředí a lákat investory, kteří mají zájem podílet se s městem na zvýšení kvality života pro současné i nové obyvatele. Vychází z častých námitek, které se objevily v médiích nebo ve veřejné debatě a nabízí k nim věcnou argumentaci od právníků, představitelů samospráv, developerů, architektů i neziskových organizací. Publikace může být užitečná všem, kteří se chtějí o zásadách dozvědět víc, nebo mají pochyby o jejich vhodnosti. Zároveň může být argumentář přínosný pro další obce, které budou podobně jako Jihlava procházet veřejnou debatou o tom, zda zásady přijmout či nikoliv. Přijetí zásad může městům a jejich obyvatelům pomoci řešit řadu problémů, které jsou takřka vždy spojeny s novou výstavbou. Patří mezi ně chybějící místa ve školách a školkách, malá kapacita dopravní infrastruktury, neodpovídající kvalita veřejných prostranství nebo nedostatečná kapacita vodovodů a kanalizací. Velkou přidanou hodnotou zásad je to, že prospívají také developerům, protože jasně a transparentně stanovují pravidla a poskytují jisté garance. Věříme, že s jejich pomocí se brzy podaří vytvořit společenské klima podporující férovou spolupráci investorů a samospráv.

Více info o městě

Základní informace

Název obce/města/regionu: Jihlava
Příjmení, jméno: Ing. Vít Zeman, náměstek primátorky
Organizace: Magistrát města Jihlavy
E-mail: vit.zeman@jihlava-city.cz
Telefon: 565591602
Téma: Systém plánování a řízení, vč. urbanismu a revitalizací, územního plánování a regionálního rozvoje

Popis a výstupy

Čeho se podařilo v rámci Vašich aktivit/projektů dosáhnout? Schválení zásad spolupráce s developery zastupitelstvem města, vytvoření normy, jak město přistupuje k investorům, získání odpovědí na nejčastější námitky, které se objevily v médiích nebo ve veřejné debatě a argumentace od právníků, představitelů samospráv, developerů, architektů i neziskových organizací
Vznikly konkrétní dokumenty (publikace, videozáznamy, metodiky.. )? ANO
Začátek aktivity: 01.01.2019
Příloha
Webinář HTML ()

Rozpočet

Jaké byly finanční náklady na realizaci aktivity? [tis. Kč] 500
Jak byla aktivita financována? z rozpočtu města

Doporučení a inspirace

Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím/městům s podobným záměrem? Zásady spolupráce s developery, argumentář na nejčastější námitky, usnadnění řešení problémů spojených s novou výstavbou - manuál pro výstavbu a stanovení jasných pravidel

Rizika, překážky a pozitivní okamžiky v procesu realizace

Setkali jste se při realizaci aktivit/projektu s událostí, která je/ho zásadně ovlivnila? Průběh procesu realizace ovlivnilo čerpání zkušeností z ostatních měst, která již koncept spolupráce s investory praktikují (např. Městská část Praha 7), a také důkladné projednání s aktéry procesu v rámci úřadu.

Monitorování a evaluace

Byl nějakým způsobem měřen a vyhodnocen dopad realizované aktivity/projektu? V příštím roce bude vyhodnocován stav investiční poptávky za rok 2021

Cíl: prověření zvýšení investiční poptávkyve městě, transparentnosti a zrychlení předinvestiční přípravy developreských projektů

Média, propagace

Jakým způsobem probíhala komunikace s médii a jaké byly mediální výstupy?

Standardní tiskové zprávy a články v odborném tisku, plus proběhl i samostatný webinář a návazný právní online seminář ve spolupráci s FrankBold a NSZM

Příloha:
Webinář HTML ()

Aktéři

Název: Statutární město Jihlava
IČO nebo jiný registrační údaj: IČO: 00286010
Adresa: Masarykovo náměstí 97/1, 586 01 Jihlava
Web: http://www.jihlava.cz

Další aktéři

Název:PR Frank Bold Advokáti
IČO nebo jiný registrační údaj:28359640
Adresa:Údolní 567/33, 602 00 Brno
Web:http://www.fbadvokati.cz

Název:

Ing. akad. Arch. Hana Zachová
IČO nebo jiný registrační údaj:13125974
Adresa:Písecká 8, 130 00 Praha 3
Web:http://www.atelier-hz.cz

Název:

Centrum pasivního domu
IČO nebo jiný registrační údaj:26995140
Adresa:Údolní 33, 602 00 Brno
Web:http://www.pasivnidomy.cz

Název:

Ing. Renáta Pintová-Králová, člen České společnosti pro stavební právo
IČO nebo jiný registrační údaj:74333330
Adresa:Olgy Havlové 2874/14, 130 00 Praha 3

Název:

Atelier Bonmot
IČO nebo jiný registrační údaj:25870343
Adresa:Járy da Cimrmana 718, 779 00 Olomouc
Web:http://www.atelierbonmot.cz

Název:

Asociace developerů
IČO nebo jiný registrační údaj:04572696
Adresa:Na Příkopě 15, 110 00 Praha 1
Web:http://www.wedevelop.cz

Název:

Asociace společenské odpovědnosti
IČO nebo jiný registrační údaj:01467115
Adresa:Drtinova 557/10, 150 00 Praha 5
Web:http://www.a-csr.cz
Publicita OPZ - Dobrá Praxe (EN) The example was prepared with the financial support of the European Social Fund and the Operational Programme Employment.
Detailně zpracované dobré praxe

Nejčtenější dobrá praxe

Hodnocení dopadů na zdraví (HIA)

ŠVÝCARSKO / Switzerland

Přes udržitelné čtvrti k udržitelnému městu

ŠVÝCARSKO / Switzerland

Index kvality života na sídlišti

Vsetín

Aplikace hodnocení vlivů na zdraví (HIA) do strategických dokumentů

KRAJ LIBERECKÝ

Urbanistická studie sídliště Spořilov

Jilemnice

Urbanistická studie - obytný soubor Nouzov

Jilemnice