• naše weby..
  • ..
  • .

Dobrá praxe Národní síť Zdravých měst

Kraj Vysočina: Portál příspěvkových organizací kraje

Portál příspěvkových organizací vyřešil nastavení jednoznačného procesu oboustranné komunikaci mezi zřizovatelem a jeho příspěvkovými organizacemi. Portál je chápán jako pracovní nástroj, prostřednictvím kterého lze v každém okamžiku jednoduchým způsobem nastavit harmonogram plnění, sledovat stav plnění, dodatečně věc komunikovat a upřesňovat. Portál vyřešil duplicity zadání. Jednotná datová základna umožňuje poskytovat datové reporty pro vedení kraje i úřadu a zvyšuje tak komfort pro všechny uživatele. Díky portálu existuje nezpochybnitelná auditní stopa všech operací
(Zdroj: magazín Egovernment The Best 2014)
Více info o městě

Základní informace

Název obce/města/regionu: KRAJ VYSOČINA
Kontakt: Kraj Vysočina
Příjmení, jméno: Krotký, Jaroslav
Organizace: Kraj Vysočina
E-mail: krotky.j@kr-vysocina.cz
Telefon: +420 724 650 193
Téma: Informovanost, informační systémy a technologie (e-goverment)
Systém finanční a jiné podpory, získávání externích zdrojů; finanční řízení

Popis a výstupy

Čeho se podařilo v rámci Vašich aktivit/projektů dosáhnout? Portál využívá přes 830 uživatelů (jak na straně krajského úřadu, tak příspěvkových organizací). Za 2 roky používání bylo odesláno více jak 33 000 úkolů a proběhlo přes 120 tisíc přihlášení. Již se stal inspirací pro ostatní kraje svou inovativností, propojením s navazujícími systémy „vše v jednom“, operativností, přehledností a zejména časovými, administrativními i finančními úsporami.
Co bylo cílem? Co byly hlavní výstupy? Jaký byl průběh / kroky realizace? Hlavním cílem bylo vytvoření webové aplikace, která bude propojena se stávajícími systémy kraje Vysočina a bude využívat IDM (Identity Management) systému. Důležité bylo i zajištění propojení na externí systém Helpdesk pro zadávání požadavků a vzkazů.

Doporučení a inspirace

Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím/městům s podobným záměrem? Důležitá byla postupná implementace portálu. Nejdříve byly spuštěny klíčové moduly úkoly, evidence smluv, rejstřík organizací a metodická pomoc. Po té docházelo k postupnému spouštění dalších modulů (informace o organizaci, dokumenty organizace, požadavky a vzkazy, evidence veřejných zakázek, evidence sporů, evidence stížností, energetický management, řízení příspěvkových organizací, vize, sběr dat, evidence nemovitého majetku, nepotřebný majetek, účetní závěrky, doplňkové činnosti, organizační řády).

Ke každé spuštěné aplikaci v rámci portálu je připravena příručka pro uživatele. Přibližně 3x a vícekrát do roka jsou novinky Portálu prezentovány všem ředitelům příspěvkových organizací, každé 2 měsíce dochází k praktickému školení uživatelů v počítačové učebně na testovací verzi, kde můžou uživatelé otestovat veškeré funkcionality. Nově nastupujícím ředitelům příspěvkovým organizacím je vždy Portál PO kompletně představen.
Jaké prvky inovace a nových myšlenek zahrnuje Vaše aktivita/projekt? Inspirativní v řešení bylo využití IDM (Identity Management) systému. Administrátoři jednotlivých organizací přidělují oprávnění v systému IDM. Tento systém poté synchronizuje oprávnění a uživatele do systému Portálu PO. Dále je z Portálu PO vytvořeno propojení na externí systém Helpdesk pro zadávání požadavků a vzkazů. Aby se uživatelé nemuseli znovu přihlašovat, je zajištěno přihlášení daného uživatele pomocí tokenové výměny. Uživatelé pak mají pocit, že pracují v rámci jedné aplikace (i když Portál PO využívá aplikaci externí).
Jaké byly silné stránky Vaší aktivity/projektu při jeho realizaci? Klíčové pro aplikační celistvost portálu bylo propojení se stávajícími systémy a implementace napojení na rozhraní nově vznikajících systémů. Realizace těchto propojení je klíčová pro komfort uživatele a je třeba součinnosti dodavatele jiných systémů.

Monitorování a evaluace

K jakým zjištěním jste při evaluaci aktivity/projektu došli? Projekt je vnímán od uživatelů pozitivně vzhledem k jasně definovaným procesům jak pro zřizovatele, tak pro zaměstnance příspěvkových organizací.
Plánujete aktivitu/projekt dále rozvíjet/udržovat? Jednoznačně očekáváme dlouhodobé trvání projektu, vzhledem k existenci pravidel Rady Kraje Vysočina, která zavazují k používání Portálu PO jak uživatele z Kraje Vysočina, tak uživatele ze všech organizací. Portál PO je provázán s krajskými informačními systémy (datový sklad, helpdesk, IDM – systém pro správu uživatelů, evidence nemovitého majetku, redakční systém Vismo, jerstřík příspěvkových organizací,...). Ukončením projektu by bylo nutné veškeré procesy znovu definovat v jiném prostředí, proto je projekt určen k neustálemů vylepšování. Zároveň je nutné ocenit jeho schopnost operativně reagovat na nové předpisy a procesy.

Média, propagace

Jakým způsobem probíhala komunikace s médii a jaké byly mediální výstupy?

Kompletní text příkladu a další ukázkové projekty viz magazín Egovernment - The Best 2014 (http://www.egovernment.cz/best/2014/best14.pdf)

Aktéři

Název: Kraj Vysočina
IČO nebo jiný registrační údaj: 70890749
Adresa: Žižkova 57, Jihlava 587 33
Web: http://www.kr-vysocina.cz/
Publicita ESF, EU a OP LZZ - Dobrá Praxe Příklad byl zpracován za finanční podpory Evropského sociálního fondu v ČR a Operačního programu Lidské zdroje a Zaměstnanost.
Detailně zpracované dobré praxe

KRAJ VYSOČINA

/ další dobré praxe

Nejčtenější dobrá praxe