• naše weby..
  • ..
  • .

Dobrá praxe Národní síť Zdravých měst

Znojmo: "Tvoříme Znojmo" - participativní rozpočet

Občané Znojma svými nápady a následným online i offline hlasováním rozhodují o tom, které z projektů participativního rozpočtování se v nadcházejícím roce zrealizují. První ročník přinesl celkem 16 projektů k realizaci, ten druhý 9 projektů. V současné době je již 10 projektů zrealizovaných, další projekty dělí od dokončení poslední detaily nebo je realizace čeká v letošním roce.

Cílem je vtáhnout veřejnost do rozhodování o místě, kde žijí, ukázat jaké jsou možnosti města a jak se mohou na tvoření města a jeho městských částech podílet.
Více info o městě

Základní informace

Název obce/města/regionu: Znojmo
Příjmení, jméno: Bystřická Soňa
Organizace: Městský úřad Znojmo
E-mail: sona.bystricka@muznojmo.cz
Telefon: 730534153
Téma: Komunikace mezi veřejnou správou, občany a dalšími subjekty, participace

Popis a výstupy

Čeho se podařilo v rámci Vašich aktivit/projektů dosáhnout? Podařilo se u občanů Znojma vzbudit zájem se do projektu zapojit a ovlivnit tak další rozvoj jejich města. Občané se zapojili nejen samotným přihlášením vlastních projektů, ale také podporou projektů v hlasování. V druhém ročníku se zapojilo do hlasování rekordních 3746 respondentů. Což je největší počet ze všech anket, hlasování a fór, které kdy město realizovalo.
Vznikly konkrétní dokumenty (publikace, videozáznamy, metodiky.. )?

ANO

Tiskové zprávy jou uveřejňovány na webu města Znojma (www.znojmocity.cz) i na webu Tvoříme Znojmo (www.tvorimeznojmo.cz) - https://bit.ly/3bvm9zL.

Dále je k propagaci projektu využívána facebooková stránka Tvoříme Znojmo (https://www.facebook.com/tvorimeznojmo.cz/), krátké video spoty ke zrealizovaným projektů na youtube kanálu Města Znojma (https://bit.ly/3cvtnE6), spoty v rádio Blaník a v radničních Listech.

Začátek aktivity: 01.07.2018
Příloha

Rozpočet

Jaké byly finanční náklady na realizaci aktivity? [tis. Kč] 6000
Jak byla aktivita financována? Z rozpočtu města Znojma

na jeden projekt 50 - 750 v tis. Kč

Doporučení a inspirace

Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím/městům s podobným záměrem? Je důležité se projektu aktivně věnovat a správně jej koordinovat. Ve Znojmě má projekt na starosti koordinátor, který zajišťuje: přípravu pravidel, formlářů, spravuje webovou stránku projektu, komunikuje s veřejností, s jednotlivými odbory úřadu a příspěvkovými organizacemi města (hodnocení realizovatelnosti podaných návrhů, realizace vítězných projektů), zajišťuje tvorbu plakátů a letáčků, spolupracuje s oddělením vnějších vztahů na celkové propagaci projektu, na kterou klademe velký důraz. Důležité je také nastavit si správně vnitřní komunikaci, bez které se tento projekt neobejde - ve Znojmě využíváme aplikaci Trello a pravidelných porad s vedením města, s dotčenými odbory, příspěvkovými organizacemi a s navrhovateli.
Příloha:

Rizika, překážky a pozitivní okamžiky v procesu realizace

Setkali jste se při realizaci aktivit/projektu s událostí, která je/ho zásadně ovlivnila? Na rizika jsme narazili při posuzování návrhů projektů. Jelikož má město Znojmo "měkká" pravidla pro odevzdávání projektů, je velice důležité klást důraz na odborné posouzení realizovatelnosti projektu. U prvního ročníku Tvoříme Znojmo 2019 jsme narazili při realizi na problém s převýšením plánovaných nákladů. Největší komplikace však nastala u projektu renovace božích muk, kde bylo zjištěno, že památka stojí na pozemku, který má neznámého vlastníka, což zabránilo v jeho realizaci. Opatření 2. ročníku: V druhém ročníku jsme proto navýšili máximální částku na jeden projekt z 500 tis. Kč na 750 tis. Kč a také se dal větší časový prostor (cca 3 měsíce) na posouzení projektů odbory městského úřadu. Navíc projekty městských částí posíláme k projednání do komisí městských částí a poskytujeme maximální součinnost pro navrhovatele - tzv. Konzultační odpoledne, individuální konzultace, úpravy projektu atd., aby docházelo k minimálnímu vyřazování projektů z důvodu nesplnění některých z podmínek.

Monitorování a evaluace

Byl nějakým způsobem měřen a vyhodnocen dopad realizované aktivity/projektu? ne
Plánujete aktivitu/projekt dále rozvíjet/udržovat? Ano, 1. 4. 2020 byl spuštěn třetí ročník tohoto projektu, který přinesl další novinky: odevzdávání návrhů projektů prostřednictvím Portálu občana, změna v hlasování - při fyzickém hlasování a hlasování prostřednictví Portálu občana (ověřená identita) možnost využít dvojnásobný počet hlasů oproti online hlasování prostřednictvím Mobilního rozhlasu.

Média, propagace

Jakým způsobem probíhala komunikace s médii a jaké byly mediální výstupy? Pro propagaci byly využity veškeré komunikační kanály města Znojma: webové stránky, Facebook, Instagram, Twitter, Mobilní Rozhlas, YouTube a radniční zpravodaj Znojemské LISTY. V průběhu celého projektu jsou zveřejňovány tiskové zprávy na webu města Znojma a na webu Tvoříme Znojmo, jsou rozesílány také regionálním i celostátním médiím. Nejaktuálnější novinky se nahrávají na facebookovou stránku projektu pod názvem Tvoříme Znojmo, který má v současné době cca 1000 sledujících. Zásadní události, jako je spuštění projektu, předání zrealizovaných projektů se sdílí i na oficiální facebookové stránce města Znojma, která má přes 28 000 sledujících. Rádio - zajištěna propagace v rádiu prostřednictvím vysílání pravidelných spotů. Televize - Reportáž k Tvoříme Znojmo natočila Česká televize a TV Brno 1.
Příloha:

Aktéři

Název: Město Znojmo
IČO nebo jiný registrační údaj: 00293881
Adresa: Obroková 1/12, 669 22 Znojmo
Web: http://www.znojmocity.cz
Publicita OPZ - DobráPraxe Příklad byl zpracován za finanční podpory Evropského sociálního fondu a Operačního programu Zaměstnanost.
Detailně zpracované dobré praxe

Nejčtenější dobrá praxe