• naše weby..
  • ..
  • .

Dobrá praxe Národní síť Zdravých měst

Benešov: Modernizace MHD

V Benešově úspěšně probíhá modernizace MHD, která má za cíl poskytnout občanům plnohodnotnou alternativu k individuální automobilové dopravě po městě.

Více info o městě

Základní informace

Název obce/města/regionu: Benešov
Příjmení, jméno: Barešová Aneta, DiS.
Organizace: Město Benešov
E-mail: baresova@benesov-city.cz
Telefon: 312 821 224
Téma: Hromadná doprava, integrované dopravní systémy a dopravní obslužnost

Popis a výstupy

Co bylo cílem? Co byly hlavní výstupy? Jaký byl průběh / kroky realizace?

Cílem projektu bylo modernizovat MHD v Benešově tak, aby se z ní stal funkční, kapacitní a kvalitní prostředek pro dopravu po městě, který využívá nejmodernějších poznatků v oblasti veřejné dopravy, telematiky a udržitelné městské mobility při současné vysoké úrovni propagace a zapojení veřejnosti do její budoucnosti.

Hlavním výstupem je poskytnutí občanům města skutečně plnohodnotné alternativy k individuální automobilové dopravě po městě.

Byl obnoven vozový park. Vozy jsou nyní z velké části nízkopodlažní, klimatizované, vybavené informačním systémem pro cestující, WIFI, bezpečnostními kamerami. Dále byl zaveden pravidelný taktový jízdní řád, byly barevně pojmenovány linky pro snazší orientaci cestujících; proběhla výstavba nových autobusových zastávek tak, aby došlo ke zkrácení docházkové vzdálenosti. Součástí bylo navázání linek na dopravní spoje ČD, navázání spolupráce s integrovanou dopravou Středočeského kraje a PID či propojení na mobilní aplikaci PID Lítačka, aby měli cestující přehled o tom, kde přesně se aktuálně nachází jejich autobus.

Podoba autobusů a všech informačních materiálů je v novém vizuálu města Benešov. V současné době je zaváděna pilotní instalace automatických sčítačů cestujících. Je zpracován Manuál zastávek MHD, jehož cílem je zmodernizovat zastávky, přístřešky, mobiliář, označníky. V přípravě jsou i SMART prvky v podobě e-paperů s průběžným informováním cestujících na zastávce o následných spojích v reálném čase. Došlo k rozšíření dopravy i do večerních hodin. Byly posíleny školní autobusy.

Navazuje Váše aktivita/projekt na nějaký politicko-strategický dokument?

Strategický plán rozvoje města Benešov 2020-2024
Generel Dopravy Benešov (2021)

Vznikly konkrétní dokumenty (publikace, videozáznamy, metodiky.. )?

Vznikly nové jízdní řády a Manuál zastávek MHD Benešov

Začátek aktivity: 01.09.2020
Příloha
Mapa MHD JPG (1,14 MB)

Rozpočet

Jaké byly finanční náklady na realizaci aktivity? [tis. Kč] 16000
Jak byla aktivita financována? Aktivita je financována z rozpočtu města.
Detailní rozpis: Náklady činí 16.000 tis. Kč/rok.

Doporučení a inspirace

Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím/městům s podobným záměrem? Doporučení jak zatraktivnit, zmodernizovat a poskytnout občanům města plnohodnotnou alternativu k individuální automobilové dopravě.

Rizika, překážky a pozitivní okamžiky v procesu realizace

Jaké byly silné stránky Vaší aktivity/projektu při jeho realizaci? Jako pozitivní v rámci tohoto projektu vnímáme zapojení veřejnosti a průběžné získávání zpětné vazby. Díky tomu se MHD průběžně optimalizuje.
Jaké byly slabé stránky Vaší aktivity/projektu při jeho realizaci? S ohledem na dynamicky se rozvíjející rekonstrukce komunikací po městě je na MHD Benešov realizována ročně řada výlukových opatření, která nejsou pozitivně vnímána cestujícími.
Setkali jste se při realizaci aktivit/projektu s událostí, která je/ho zásadně ovlivnila? V současné době město Benešov řeší personální problém, kdy je nedostatek kvalifikovaných řidičů.

Monitorování a evaluace

Byl nějakým způsobem měřen a vyhodnocen dopad realizované aktivity/projektu? Indikátorem projektu je počet přepravených cestujících, kdy ze 108 cestujících v jeden pracovní den v roce 2019 jsme se dostali na denní průměr 1300 cestujících v roce 2023.
Plánujete aktivitu/projekt dále rozvíjet/udržovat? Na zkvalitňování MHD hodlá město Benešov pracovat i nadále. Prověřují se možnosti zřízení dalších zastávek. Do budoucna se připravují podmínky pro přechod na čistě elektrický provoz MHD Benešov po ukončení stávající smlouvy, které s sebou nesou zejména ideovou přípravu pro budoucí zázemí pro dobíjení autobusů na vybraných konečných zastávkách a dopravním terminálu.

Média, propagace

Jakým způsobem probíhala komunikace s médii a jaké byly mediální výstupy?

Vše bylo zveřejněno formou příspěvků na komunikačních kanálech města (webové stránky, sociální sítě, Zpravodaj města), aktuality ke změnám MHD na webu

Aktéři

Název: Město Benešov
IČO nebo jiný registrační údaj: 00231401
Adresa: Masarykovo náměstí 100, 256 01 Benešov
Web: http://www.benesov-city.cz
Detailně zpracované dobré praxe

Nejčtenější dobrá praxe