• naše weby..
  • ..
  • .

Dobrá praxe Národní síť Zdravých měst

Břeclav: Energetické úspory města metodou EPC

Břeclav uspoří v následujících deseti letech na energiích nejméně 36 milionů korun díky modernizaci zimního stadionu, 4 základních škol a 3 budov městského úřadu a policie. Mimo jiné zde vymění osvětlení, zlepší vytápění či instaluje fotovoltaické panely. Veškeré tyto úspory proběhnou na základě smlouvy města se společností Amper Savings o poskytování energetických služeb s garantovanou úsporou (metoda EPC, tzn. Energy Performance Contracting).
Více info o městě

Základní informace

Název obce/města/regionu: Břeclav
Příjmení, jméno: Černá Zdeňka
Organizace: město Břecav
E-mail: zdenka.cerna@breclav.eu
Telefon: 731 428 261
Téma: Energie; energetické úspory, využivání obnovitelných zdrojů

Popis a výstupy

Co bylo cílem? Co byly hlavní výstupy? Jaký byl průběh / kroky realizace? EPC projekt města Břeclav je součástí komplexního energetického managementu města.

Při uplatnění metody EPC (Energy Performance Contracting) nemusí spotřebitel energie předem vynaložit prakticky žádný kapitál. Většinu rizik na sebe přebírá dodavatel, který projekt uskutečňuje. Projekty řešené metodou EPC se objevují zejména ve veřejném sektoru a většinou u objektů v majetku měst. Touto cestou šla i Břeclav.

Cílem projektu bylo využití metody EPC k optimalizaci energetického hospodářství na vybraných budovách v majetku města Břeclavi. Mezi hlavními přínosy jednoznačně vyčnívala možnost zajištění financování investic ze zdrojů dodavatele a splácení z garantovaných úspor, tzn. realizace nevyžadovala žádné výrazné vstupní zdroje z naší strany. Hlavní výstupy jsou prokazatelné a garantované úspory spotřeby energií, snížení produkce CO2 a současně zvýšení komfortu užívaných nemovitostí.

Pro projekt byly vybrány budovy ze široké škály využitelnosti z pohledu jejich provozního rozsahu a specifik - budova městského úřadu, budova MP, zimní stadion a budovy vybraných základních škol. Bylo řešeno 8 budov.

V rámci realizovaných opatření bylo využito - instalace FVE, kogenerační jednotka, předokenní žaluzie, vzduchotechnika včetně rekuperace, zpětné využití tepla z čpavkového hospodářství zimního stadionu, technologické využití vody ze sněžné jámy, kompletní výměna osvětlení, měření a regulace, IRC hlavice."
Navazuje Váše aktivita/projekt na nějaký politicko-strategický dokument? Strategie rozvoje města Břeclav
Strategie rozvoje Městského úřadu Břeclav
Územní energetická koncepce
Začátek aktivity: 01.07.2022
Konec aktivity: 01.06.2023
Příloha

Rozpočet

Jaké byly finanční náklady na realizaci aktivity? [tis. Kč] 71000 (bez DPH)
Jak byla aktivita financována? Akce byla financována ze 3 zdrojů :
- dotace z OPŽP
- vlastní zdroje investora
- financování prostřednictvím dodavatele postoupením pohledávek

Doporučení a inspirace

Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím/městům s podobným záměrem? Jednoznačné doporučení je využití metody EPC

Rizika, překážky a pozitivní okamžiky v procesu realizace

Jaké byly silné stránky Vaší aktivity/projektu při jeho realizaci? Způsob financování, jednoznačně definovaný legislativní proces, schopnost maximalizovat přínosy díky způsobu veřejné zakázky (Jednací řízení s uveřejněním), garance úspor po dobu 10 let, zvýhodnění dotace při využití metody EPC
Jaké byly slabé stránky Vaší aktivity/projektu při jeho realizaci? zdlouhavý proces z pohledu vztahu k OPŽP, nutnost mít odborného zástupce zadavatele
Setkali jste se při realizaci aktivit/projektu s událostí, která je/ho zásadně ovlivnila? Prodloužení o cca 6 měsíců veřejné zakázky z důvodu původního nepřiznání dotačních prostředků

Monitorování a evaluace

Byl nějakým způsobem měřen a vyhodnocen dopad realizované aktivity/projektu? Jedenkrát ročně probíhá vyhodnocení dle smlouvy. Jsou jasně stanovené parametry a vzorce pro vyhodnocení. Vyhodnocení předkládá dodavatel, verifikuje investor (město). První vyhodnocení proběhne k 30.6.2024. Úspory jsou garantovány od 1.7.2023.
Plánujete aktivitu/projekt dále rozvíjet/udržovat? Projekt má smluvní udržitelnost 10 let, po které jsou garantovány úspory. Plánujeme tuto metodu využít i u dalšího připravovaného "balíčku" nemovitostí. V rámci sdílení dobré praxe - komunikujeme s dalšími městy a obcemi. Upozorňujeme na případná úskalí, sdílíme dokumenty a postupy a tak dále.

Média, propagace

Jakým způsobem probíhala komunikace s médii a jaké byly mediální výstupy?

Článek Moderní obec: Nejlepší připravovaný EPC projekt roku 2021 je z Břeclavi

Článek fZone: Břeclav ušetří miliony

Článek Břeclav: Břeclav je vítězem soutěže o nejlepší připravovaný EPC projekt

Článek FEEDIT: Břeclav díky garantovaným energetickým úsporám ušetří desítky milionů korun

Článek Svaz moderní energetiky: Titul Nejlepší připravovaný EPC projekt roku 2021 putuje do Břeclavi

Aktéři

Název: město Břeclav
IČO nebo jiný registrační údaj: 00283061
Adresa: nám. T. G. Masaryka 3, 690 81 Břeclav
Web: https://breclav.eu/

Další aktéři

Název:Amper Savings, a.s.
IČO nebo jiný registrační údaj:01428357
Adresa:Vídeňská 134/102, 619 00 Brno - Dolní Heršpice
Web:https://www.ampersavings.cz/
Detailně zpracované dobré praxe

Nejčtenější dobrá praxe