• naše weby..
  • ..
  • .

Dobrá praxe Národní síť Zdravých měst

Chrudim: "Re-use centrum" - druhý život použitých věcí

Re-use centrum Chrudim bylo zřízeno v rámci environmentálně-sociálního projektu. Jeho cílem je zavedení re-use managementu. Jedná se o umožnění opětovného použití předmětů, kterým se minimalizuje množství vznikajícího odpadu. Zároveň může dojít ke snížení sociálních rozdílů tím, že systém re-use zpřístupní zboží lidem s nízkými příjmy a celkově prodlužuje životní cykly jednotlivých předmětů. Princip spočívá v bezplatném odevzdání použitelných předmětů společnosti Technické služby Chrudim 2000 spol. s r.o., která je prostřednictvím Re-use centra zpeněží za symbolickou cenu, čímž zajistí pro konkrétní předmět opětovné využití a rovněž získá prostředky na financování útulku pro psy Chrudim. Vybudování Re-use centra bylo také jedním z požadavků veřejnosti vzešlé z veřejného projednání Desatera problémů města.
Více info o městě

Základní informace

Název obce/města/regionu: Chrudim
Příjmení, jméno: Trunečková Šárka
Organizace: město Chrudim
E-mail: sarka.truneckova@chrudim-city.cz
Telefon: 737,770,811
Téma: Cirkulární ekonomika, re-use, plýtvání zdroji
Udržitelná spotřeba města, úřadu a zřizovaných organizací; plánování v oblastech USV
Odpady, staré ekologické zátěže, brownfields

Popis a výstupy

Čeho se podařilo v rámci Vašich aktivit/projektů dosáhnout? Projekt Re-Use má za cíl opětovné využití starých, ale stále funkčních věcí, které už doma lidé nepotřebují. Chrudimští tak mohou prodloužit životní cyklus věcem, které dnes bezmyšlenkovitě končí v popelnicích. Projekt není jedinečný jen tím, že přispívá k ochraně životní prostředí, ale také tím, že pomáhá chrudimským rodinám začít nový a lepší život, i když se starou věcí.

Do Re-use centra lze odevzdat následujcí věci:

• zařízení a vybavení domácnosti (např. keramické, porcelánové i skleněné nádobí, hrnce, plechy na pečení, talíře, hrníčky)
• obrazy, rámy na obrazy, vázy, dekorace do domácnosti, květináče, mechanické domácí spotřebiče atd.
• mediální produkty (CD, DVD, videokazety, knihy, časopisy)
• hračky, sportovní vybavení
• knihy, časopisy

Projekt „Re-Use – druhý život“ se nevztahuje na předměty drobné elektroniky, domácí elektroniky, pracovní elektrické nástroje ani jiná elektrozařízení, na oblečení a nábytek. Z hlediska prostoru a personálu byl využit stávající Sběrný dvůr ve městě i s jeho personálem. Provozní doba je shodná s provozní dobou Sběrného dvora. Podle zákona je při vjezdu do Sběrného dvora jasně označené umístění Re-use. Propagace Re-use probíhala již při kampani Dne Země, kde byla veřejnost informována u stánku s bazárkem o připravovaném otevření. Platba za vybrané věci probíhá na místě, kde je obsluhou sběrného dvora vystaven daňový doklad.
Vznikly konkrétní dokumenty (publikace, videozáznamy, metodiky.. )? ANO
Začátek aktivity: 01.06.2019
Příloha
Fotodokumentace PDF (6,73 MB)

Rozpočet

Jaké byly finanční náklady na realizaci aktivity? [tis. Kč] 120
Jak byla aktivita financována? Projekt byl prozatím financován z rozpočtu Technických služeb Chrudim 2000, spol. s r.o.. Část propagace zajšťovalo město Chrudim v rámci projektu Zdravé město a MA 21 - grafika a tisk letáčku, grafická podoba loga..
Detailní rozpis: pořízení kontejneru, regálů, podlah apod.

Doporučení a inspirace

Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím/městům s podobným záměrem? Před vznikem tohoto centra jsme využili možnosti konzultací s městy, kde podobná zařízení již fungují. Využili jsme jejich zkušeností a poznatků, které nám pomohly urychlit otevření centra v Chrudimi. Navštívili jsme podobná zařízení v Brně a ve Vysokém Mýtě.
Příloha:

Rizika, překážky a pozitivní okamžiky v procesu realizace

Setkali jste se při realizaci aktivit/projektu s událostí, která je/ho zásadně ovlivnila? ne

Monitorování a evaluace

Byl nějakým způsobem měřen a vyhodnocen dopad realizované aktivity/projektu? Projekt se spuštěn v pilotní fázi. Do konce července Re-use centrum navštívilo cca 900 návštěvníků, 300 z nich bylo kupujícími.
Plánujete aktivitu/projekt dále rozvíjet/udržovat? Projekt je prozatím v tzv. pilotní fázi. Pokud se provoz Re-use centra osvědčí uvažovali jsme i o zřízení facebookového profilu. Chtěli bychom využít i případných vyhlášených dotačních titulů a zaměřit se na větší propagaci.

Média, propagace

Jakým způsobem probíhala komunikace s médii a jaké byly mediální výstupy?

Komunikace s médii probíhala formou tiskových zpráv a městem pořádaných tiskových konferencí, také prostřednictvím webových stránek a facebookových profilů města.

https://doporucujeme.denik.cz/doporucujeme/otevreni-reuse-centra-v-chrudimi.html;
https://www.romanmalek.cz/informace/3570-sberny-dvur-otevreni-re-use-centra-v-chrudimi.html;
https://chrudim.eu/sberny-dvur-rozsiruje-sve-sluzby-re-use-centrum-a-zmena-provozni-doby/d-9964;
http://www.tschrudim.cz/aktuality/sberny-dvur-otevreni-re-use-centra-v-chrudimi3105

Příloha:

Aktéři

Název: Technické služby Chrudim 2000, spol. s r.o.
IČO nebo jiný registrační údaj: 25292081
Adresa: Sečská ul. 809, Chrudim III, PSČ 537 01
Web: http://www.tschrudim.cz/

Další aktéři

Název:město Chrudim
IČO nebo jiný registrační údaj:00270211
Adresa:Resselovo náměstí 77, Chrudim, 537 16
Web:http://www.chrudim.eu
Detailně zpracované dobré praxe

Nejčtenější dobrá praxe