• naše weby..
  • ..
  • .

Dobrá praxe Národní síť Zdravých měst

hl.m. PRAHA: Městská nájemní agentura

Praha poskytuje skrze Městskou nájemní agenturu bydlení lidem v bytové nouzi, to vše ve spolupráci se soukromým sektorem. Jde o v Česku pilotní přístup k bytové politice města.
Více info o městě

Základní informace

Název obce/města/regionu: hlavní město PRAHA
Příjmení, jméno: Zábranský Adam, Johnová Milena
Organizace: Magistrát h.m.Prahy
E-mail: adam.zabransky@praha.eu, milena.johnova@praha.eu
Telefon: 00 420 236 00 2941
Téma: Bydlení, domácnosti

Popis a výstupy

Co bylo cílem? Co byly hlavní výstupy? Jaký byl průběh / kroky realizace? Městská nájemní agentura (MNA) je nový inovativní nástroj bytové politiky. Jedná se o první takovou aktivitu hlavního města Prahy, nicméně v mnoha západních městech takovéto agentury úspěšně fungují řadu let. Od roku 2021 probíhá v Praze pilotní provoz.
Cílem MNA je poskytovat dostupné nájemní bydlení klientům z řad lidí v bytové nouzi v rámci stávajícího realitního trhu a rozšířit tak možnosti poskytnutí městského nájemního bydlení skrze spolupráci se soukromým sektorem. Hlavním úkolem MNA je navazovat spolupráci s majiteli bytů a poskytnuté byty následně pronajmout svým klientům. Majitelům na jedné straně nabízí sadu zajímavých garancí a klientům na druhé straně podporu a prvky sociálních služeb, pokud je budou potřebovat. Fungování MNA je zajišťováno Centrem sociálních služeb Praha jako příspěvkovou organizací HMP. MNA se svojí nabídkou garancí a služeb snaží současný realitní trh rozšířit pro skupinu lidí, pro něž je splnění stávajících podmínek nedosažitelné, a zároveň oslovit část majitelů, kteří upřednostní stabilitu a minimální starost o správu bytu před maximalizací zisku.
V první fázi MNA bude vybírat nájemníky z řad schválených žadatelů o byty Magistrátu hl. města Prahy pro osoby v sociální tísni a z řad klientů v azylových domech a dalších pobytových službách, kde jsou lidé, kteří usilují o stabilizaci své situace, a dalším logickým krokem je jejich posun ze sociální služby do dostupného bydlení.
V prvním kole poptávek bytů MNA získala 15 bytů, které zajistily bydlení pro 7 rodin, 1 manželský pár a 4 jednotlivce. Díky tomu jedna maminka získala zpět do péče děti, které byly dočasně umístěny do dětského domova. Druhé kolo poptávek bylo uzavřené v lednu 2022, MNA obdržela nabídky až od padesáti majitelů bytů. Nyní probíhají prohlídky a stěhování nájemníků. Na rozdílu mezi první a druhým kolem pobídek je vidět, že soukromí majitelé stojí o spolupráci s MNA. Pokud se po dvou letech pilotního provozu vyhodnotí, že má smysl v MNA pokračovat, město bude chtít pro ni do roku 2030 zajistit až 500 bytů.
Navazuje Váše aktivita/projekt na nějaký politicko-strategický dokument? Strategie rozvoje bydlení v hl. m. Praze
Vznikly konkrétní dokumenty (publikace, videozáznamy, metodiky.. )?

MNA má svoje webové stránky: https://najemniagentura.praha.eu/

Náborové video CSSP - https://www.facebook.com/csspraha/videos/6801115829963027

Začátek aktivity: 01.04.2021
Konec aktivity: 01.04.2023

Rozpočet

Jaké byly finanční náklady na realizaci aktivity? [tis. Kč] 5376.5
Jak byla aktivita financována? Rozpočet hl. m. Prahy

Doporučení a inspirace

Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím/městům s podobným záměrem? <p>Zajistit podporu sociálních služeb pro nájemníky v předstihu. Sociální pracovník by měl asistovat v procesu nastěhování, pro úspěch procesu zabydlení je začátek klíčový.</p>

Rizika, překážky a pozitivní okamžiky v procesu realizace

Jaké byly silné stránky Vaší aktivity/projektu při jeho realizaci? Navýšení počtu bytů dostupného bydlení pro potřebné v krátkodobém horizontu
Nízké riziko vzniku segregované lokality, byty MNA jsou rozmístěny po celém městě.

Pro nájemníky:
Nabídka dostupného bydlení:
Nájemní smlouva na 1 rok s možností prodloužení
Podpora v zabydlení (spolupráce s nábytkovou bankou, nastavení plateb a pojištění)
Poradenství (předcházení platební neschopnosti)

Pro majitele bytů:
Pravidelný garantovaný příjem, možnost předplacení až 1 rok dopředu
Správa bytu (řešení drobných oprav)
MNA je jasně propojena s HMP, což majitelé bytů pozitivně vnímají
Jaké byly slabé stránky Vaší aktivity/projektu při jeho realizaci? Obavy majitelů bytů v případě změny politické reprezentace. Ze strany majitelů bytů je odrazující nemožnost bez důvodu vypovědět smlouvu o poskytnutí bytu, která je sepisovaná na 2 roky. Pro MNA je nicméně 2 leté nevypověditelná smlouva nutností, aby mohla sepisovat nájemní smlouvy s nájemníky.
Setkali jste se při realizaci aktivit/projektu s událostí, která je/ho zásadně ovlivnila? Rozhodnutí primátora HMP poskytnout svůj nevyužitý byt MNA výrazně pozitivně ovlivnila zájem majitelů bytů.
Možnost čerpání příspěvku na bydlení do podnájemních smluv (novela platná od 01/2022) zásadně změnila možnosti MNA. Původně cílila MNA pouze na nájemní smlouvy a nebylo možné zasmluvňovat družstevní byty. Nyní je možnost upravit nastavení MNA a zvažujeme úpravu.

Monitorování a evaluace

Byl nějakým způsobem měřen a vyhodnocen dopad realizované aktivity/projektu? Probíhá evaluace projektu MNA / Vyhodnocení pilotního ověření
Pilotní ověření bude vyhodnoceno po 12 a 24 měsících od svého spuštění v následujících okruzích:
- Pro jaké cílové skupiny nájemní agentura funguje?
- Jaké jsou skutečné náklady oproti předpokladům?
- Jaká je poptávka ze strany vlastníků? Existuje nějaká segmentace vlastníků, která by dovolila poptávku lépe cílit?
- Co funguje v kritériích výběru bytů a co je třeba změnit?
- Jaké jsou náklady na jeden byt v majetku města a na jeden byt ve správě MNA?
- Porovnání dlužnosti a stížností bytů nájemní agentury se svěřenými byty HMP.
- Efektivita řešení dluhů v porovnání s byty HMP

Vyhodnocení po 12 měsících určí možnosti dalšího rozšíření projektu.
Plánujete aktivitu/projekt dále rozvíjet/udržovat? Pokud se po dvou letech pilotního provozu vyhodnotí, že má smysl v MNA pokračovat, město bude chtít pro ni do roku 2030 zajistit až 500 bytů.

Média, propagace

Jakým způsobem probíhala komunikace s médii a jaké byly mediální výstupy? Kampaň využila široké spektrum médií: rozhlas, noviny, TV Praha, sociální sítě ad.
Reportáž Český rozhlas - reportáž 3.1.2022
Kampaň citylight v Praze
Příloha:

Další poznámky

Další poznámky

https://najemniagentura.praha.eu/

https://www.facebook.com/mestskanajemniagentura.cz

Městská nájemní agentura je jedním z inovativních nástrojů řešení bytové nouze projektu MHMP - Sociální bydlení (podpořeno Operačním programem Zaměstnanost, Evropský sociální fond, Registrační číslo projektu CZ.03.3.X/0.0/0.0/15_018/0015473)

Aktéři

Název: Hl. Město Praha
IČO nebo jiný registrační údaj: 00064581
Adresa: Mariánské náměstí 2/2, Praha Staré Město, 110 00
Web: http://www.praha.eu
Publicita OPZ - DobráPraxe Příklad byl zpracován za finanční podpory Evropského sociálního fondu a Operačního programu Zaměstnanost.
Detailně zpracované dobré praxe

Související témata ...

Bydlení, domácnosti

hlavní město PRAHA

/ další dobré praxe

Nejčtenější dobrá praxe