• naše weby..
  • ..
  • .

Dobrá praxe Národní síť Zdravých měst

Vsetín: Multikulturní aktivity v Masarykově veřejné knihovně

Vsetín je městem, kde je poměrně silně zastoupena vietnamská komunita a dále pak ukrajinská a mongolská. Najdou se zde také migranti z Kazachstánu, Ruska a dalších zemí. Jejich přítomnost si knihovna začala více uvědomovat díky kurzům výuky češtiny, které v knihovně organizuje Centrum pro integraci cizinců. Pracovníci knihovny zaregistrovali zájem účastníků kurzů, jimž v začátku jazyková bariéra neumožnila zjistit o službách a možnostech knihovny více. Ojedinělé nebyly ani dotazy nově příchozích cizinců / zaměstnanců firem do turistického informačního centra, kteří potřebovali nasměrovat na různé instituce, poradit, zorientovat se ve městě, hledali přístup k internetu atp. V knihovně se rozhodli zaměřit více na tuto skupinu uživatelů, zpřístupnit jim lépe služby, vytvořit pro ně přátelštější prostředí nejen formou služeb, ale také aktivit, které mohou přitáhnout i vsetínskou veřejnost a představit jí rozmanité kultury, mentalitu a životní styl příslušníků jiných národností.
Více info o městě

Základní informace

Název obce/města/regionu: Vsetín
Příjmení, jméno: MVK: PhDr. Gajdušková Helena, Město Vsetín: Mgr. Petr Navláčil, koordinátor Zdravého města
Organizace: Město Vsetín, Masarykova veřejná knihovna Vsetín
E-mail: hgajduskova@mvk.cz
Telefon: 575,755,155
Téma: Kultura, společenský život, volnočasové aktivity, dobrovolnictví
Sociální začleňování a odstraňování bariér; národnostní menšiny, cizinci

Popis a výstupy

Čeho se podařilo v rámci Vašich aktivit/projektů dosáhnout? Podpora multikulturních aktivit ve městě, kvalitnější služby a přátelské prostředí pro cizince, zvýšení povědomí o kultuře a mentalitě příslušníků jiných zemí mezi veřejností. 1)Zpracování různojazyčných letáků (angličtina, ukrajinština, mongolština, vietnamština) se základními informacemi o knihovně. 2)Organizované prohlídky po knihovně pro cizince s tlumočníkem. 3)Služba "tlumočník na telefonu" pro návštěvníky, kteří neumějí česky či anglicky. 4)Pořízení cizojazyčných knih a učebnic češtiny do fondu knihovny (ve vietnamštině, ukrajinštině atd). 5)Realizace "multikulturních akcí" a snaha vtahovat do nich veřejnost: - Živá knihovna, kde „živými knihami“ jsou migranti. Účastníci se mohou seznámit se zajímavými a působivými životními příběhy lidí (Ukrajina, Sýrie, Egypt, Mongolsko atd.), - Výstavy s tématy uprchlictví a migrace. - Besedy s osobnostmi (Jan Šibík, Jindřich Štreit a d.). - Cyklus „S knihovnou na cestách“- každý měsíc věnovaný určité zemi: cestopisné besedy, workshopy (tvoření a gastronomie: italské těstoviny, švédské kuličky, sushi, mongolská kuchyně, kurz kaligrafie, origami, brazilská samba atd.). -Prezentace literatury.
Vznikly konkrétní dokumenty (publikace, videozáznamy, metodiky.. )? ANO
FOTODOKUMENTACE
Začátek aktivity: 01.01.2017
Konec aktivity: 31.12.2018
Příloha
Jak byla aktivita financována? Aktivity jsou financovány vícezdrojově: sponzorské dary, příspěvky partnerských organizací, grant (MK ČR), dobrovolnické aktivity a bezplatné přispění jednotlivců.
Detailní rozpis: NESPECIFIKOVÁNO

Doporučení a inspirace

Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím/městům s podobným záměrem? V současné době shledáváme jako velmi užitečné se problematikou migrace zabývat. Cizinců ve městech napříč republikou přibývá a knihovna je ideálním neformálním otevřeným demokratickým místem, které může přispět k jejich integraci. Mohou se zde přirozeně a v přátelském prostředí potkávat s místními občany, využívat služeb a díky nabízeným aktivitám přiblížit něco ze svého života, kultury či tradic. Knihovna je jedním z prvních míst, které se otevírá lidem v novém působišti a často i pomocníkem v nelehkých situacích, které řeší. Vítáno je jistě partnerství s neziskovými i komerčními organizacemi.

Rizika, překážky a pozitivní okamžiky v procesu realizace

Setkali jste se při realizaci aktivit/projektu s událostí, která je/ho zásadně ovlivnila? Zástupci menšin a cizinců žijících ve městě bývají často uzavření do skupin a je těžké je v počátcích kontaktovat a získat jejich důvěru. Naráží také na jazykovou bariéru. Pokud pracují, jsou velmi časově vytíženi a někdy je obtížné vzbudit jejich zájem o další, volnočasové aktivity. Jako velmi přínosné se ukázalo přibírání partnerů s kontakty, kteří mají možnost lépe komunikovat s cílovou skupinou. Problém může nastat i ve stereotypním nastavení některých obyvatel města, kteří nevítají aktivity tohoto typu a dokáží vystupovat i pohoršeně.

Monitorování a evaluace

Byl nějakým způsobem měřen a vyhodnocen dopad realizované aktivity/projektu? Slovní zhodnocení po konkrétní akce v týmu pracovníků knihovny a partnerů, zpětné slovní (někdy i mailové) reakce účastníků.
Plánujete aktivitu/projekt dále rozvíjet/udržovat? Knihovna má v plánu pokračovat v započatých aktivitách i v dalších obdobích, postupně získává důvěru a shledává aktivity tohoto typu jako velmi přínosné pro komunitu.

Média, propagace

Jakým způsobem probíhala komunikace s médii a jaké byly mediální výstupy? Knihovna průběžně informuje a připravovaných akcích ve svém kalendáři na webu, zpracovává tiskové zprávy, které zveřejňuje na svém webu a sociálních sítích a předává je regionálním médiím (Vsetínské noviny, Valašský deník, Jalovec, Český rozhlas), informuje o aktivitách v pravidelném měsíčním magazínu knihovny. Příspěvek k multikulturním aktivitám vyjde také v odborném časopisu pro knihovny Čtenář (10/2018).

Další poznámky

Další poznámky Masarykova veřejná knihovna Vsetín působí jako komunitní a vzdělávací centrum v obci. Je důvěryhodným místem a ve své činnosti se zaměřuje na různé cílové skupiny, podporuje mezigenerační vztahy, posiluje čtenářství, ale také mediální či občanskou gramotnost. Zaměřuje se na děti, rodiny s dětmi, seniory, je místem pro sociálně vyloučené spoluobčany - nezaměstnané, zdravotně handicapované atd. Má přes 7600 registrovaných členů a ročně ji navštíví téměř 250 000 návštěvníků (statistika k 12/2017).

Aktéři

Název: Masarykova veřejná knihovna Vsetín
IČO nebo jiný registrační údaj: 00851817
Adresa: Dolní náměstí 1356, Vsetín 755 01
Web: https://www.mvk.cz

Další aktéři

Název:Centrum pro integraci cizinců - Zlínský kraj
IČO nebo jiný registrační údaj:60498021
Adresa:Lorencova 3791, 760 01 Zlín
Web:https://www.integracnicentra.cz

Název:

Národní knihovna ČR
IČO nebo jiný registrační údaj:00023221
Adresa:Klementinum 190, 110 00 Praha 1
Web:https://www.nkp.cz

Název:

Amnesty International; Charita Česká republika
IČO nebo jiný registrační údaj: 44793430; 70100969
Adresa:Kodaňská 1441/46, 101 00 Praha 10; Vladislavova 12, Praha 1, 110 00
Web:https://www.amnesty.cz

Název:

Kayaku Safety Systems Europe a.s.
IČO nebo jiný registrační údaj:25114638
Adresa:Bobrky 2271, Vsetín 755 01
Web:https://http://kse-cz.com
Publicita OPZ - DobráPraxe Příklad byl zpracován za finanční podpory Evropského sociálního fondu a Operačního programu Zaměstnanost.
Detailně zpracované dobré praxe

Nejčtenější dobrá praxe