• naše weby..
  • ..
  • .

Dobrá praxe Národní síť Zdravých měst

Tábor: Alternativní pohony v komunální technice

Cílem projektu je snížení negativních vlivů dopravy na zdraví obyvatel a životní prostředí, tj. zejména snížení emisí z dopravy a snížení hlukové zátěže, a to prostřednictvím využívání vozidel s alternativním pohonem.

U strojního vybavení je dále umožněno snížení zátěže na lidský organismus obsluhy, kde je významně eliminována hmotnost zátěže, omezení vibrací a hlučnosti. Tato opatření umožňují i aktivní zapojení žen do využívání mechanizace, která v minulosti byla vhodná jen pro muže.
Více info o městě

Základní informace

Název obce/města/regionu: Tábor
Příjmení, jméno: Polanecký Michal
Organizace: Technické služby Tábor s.r.o.
E-mail: jednatel@tstabor.cz
Telefon: 602112136
Téma: Udržitelná spotřeba města, úřadu a zřizovaných organizací; plánování v oblastech USV
Zeleň, mobiliář a čistota veřejných ploch, vč. řešení zvířat

Popis a výstupy

Čeho se podařilo v rámci Vašich aktivit/projektů dosáhnout? Všechna technická řešení v oblasti alternativních pohonů mají kromě pozitivního vlivu na životní prostředí a obyvatele i reálný ekonomický smysl s dobrou návratností a zvýšením produktivity práce. Společnost měla v roce 2018 ve svém vozovém parku již 12 vozidel s pohonem CNG (stlačený zemní plyn) a to jak osobních, tak nákladních. Dále byl vozový park rozšířen o dva komunální elektromobily pro údržbu zeleně a opravy mobiliáře. Komunální elektromobil se svou jednoduchou ovladatelností a nenáročností na provoz osvědčil hlavně u žen, které nám s těmito vozidly nově jezdí a umožňují nám rozšířit služby společnosti bez nutnosti personálního navyšování z řad mužů.

U strojního vybavení jsou pro Tábor inovativní již dva komunální elektro vysavače pro centrum města s filtrací prachu PM10. Bezhlučný provoz a osvědčená výkonnost strojů s komfortní obsluhou včetně elektro pojezdu má velmi dobrý vliv na čistotu města. Stroje jsou svou ovladatelností nenáročné na fyzické nároky obsluhy a mohou být obsluhovány muži i ženami.

Pro údržbu zeleně je společnost vybavena AKU programem křovinořezů, plotostřihů vč. motorových pil. Elektro pohon snižuje hlučnost, vibrace a hmotnost. Zároveň jsou v dané lokalitě použití bez emisní. Úspěšně jsou zaváděny i další elektro pomocníci, jako např. kleště na prostřihávání keřů a stromů s AKU pohonem, který nově umožňuje do této činnosti zařadit i ženy zahradnice, protože použití tohoto vybavení nevyžaduje použití síly pracovnic. Práci samotnou již vykonávají kleště za využití pohonu z baterie. Tyto práce v minulosti mohl vykonávat pouze muž z důvodu velmi vysoké fyzické zátěže.

Vozidla s pohonem CNG mají za rok 2018 najeto 181.538 km. Zemní plyn se řadí mezi nejlevnější palivo na trhu, se spotřebou ekvivalentní nebo nižší benzínu a naftě, vozidla jsou osvobozena od silniční daně. Vyšší pořizovací hodnotu nám kompenzují úspěšné dotace z MŽP. Do zemního plynu se nepřidávají žádná karcinogenní aditiva, spaliny neobsahují oxid siřičitý, snížení emisí CO2 o 20 - 25%. Plynové agregáty mají tišší chod až o 40% vně vozidel až o 60% uvnitř. Důležité ekologické hledisko však představuje omezení oxidů dusíku a také tvorby tzv. pevných částic neboli sazí, které u moderních přímovstřikových motorů vznikají i při spalování benzinu.

Vozidla s výhradním elektropohonem mají za rok 2018 najeto 13.852 km hlavně v lokalitách starého města a v parcích. Nízké provozní náklady, využívání obnovitelných zdrojů, nulové emise a vysoká spolehlivost. Nabíjení vozidel probíhá v nočních hodinách a nezatěžuje tak síť elektrické energie ve špičce. Lehká ovladatelnost na obsluhu a provoz je další významnou výhodou.

Strojní vybavení s plným elektropohonem je využíváno 3/4 roku mimo zimy téměř každý pracovní den. Zvláště dva komunální elektro vysavače vykonávají práci odpovídající pěti zaměstnancům v rámci ručního čištění. Nenahraditelná úloha však spočívá ve snižování prašnosti za využití funkční filtrace v lokalitách s největším pohybem obyvatel. I zde je prováděno dobíjení v nočních hodinách. Veškeré stroje za využití akumulátorů výrazně ekonomicky posilují nabízenou práci společnosti s reálným dopadem na životní prostředí města.
Vznikly konkrétní dokumenty (publikace, videozáznamy, metodiky.. )? NE
Začátek aktivity: 01.06.2017

Rozpočet

Jaké byly finanční náklady na realizaci aktivity? [tis. Kč] 5000
Jak byla aktivita financována? Z rozpočtu organizace za přispění Ministerstva životního prostředí, z celkových výdajů jsou interní zdroje 75% a externí 25%.

Doporučení a inspirace

Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím/městům s podobným záměrem? Důkladně se seznámit s technologií a provozem, který bývá odlišný od obvyklých zařízení, požadovat nadstandardní záruku, protože technologie se na trhu teprve zabíhají a jsou velmi nákladné při poruše, pořizovat zařízení jen na to, k čemu jsou určena svým výkonem.

Monitorování a evaluace

Byl nějakým způsobem měřen a vyhodnocen dopad realizované aktivity/projektu? Veškeré zařízení je hodnoceno samotným provozem v měřítku produktivity a provozních nákladů, jako obchodní korporace města musíme přihlížet k ekonomické výhodnosti pro realizaci zakázek a produktivitě práce měřitelné rozsahem vykonané práce v jednotce času.
K jakým zjištěním jste při evaluaci aktivity/projektu došli? Např. komunální elektro vysavače nahradí svou produktivitou min. čtyři pracovníky ručního čištění, kterých je na trhu práce nedostatek, sofistikované technologie jsou tedy logickým nástrojem pro zajištění požadované práce v jednotce času za využití minimálních nákladů na personální zajištění, také elektromobil řeší mnoho provozních problémů, nyní si pracovnice mající k dispozici elektromobil může samostatně zajišťovat svěřené úkoly bez nutnosti převozů jiným vozem s možností přepravy materiálu, dochází tak k nárustu větší samostatnosti, zodpovědnosti a rozšíření potenciálu získávání nových zakázek.
Plánujete aktivitu/projekt dále rozvíjet/udržovat? Vozový a strojní park se bude v letošním i příštím roce nadále rozšiřovat o další elektromobil i nákladní vozy na CNG.

Média, propagace

Jakým způsobem probíhala komunikace s médii a jaké byly mediální výstupy? Články v odborném tisku v rozsahu ČR i SK, místní a regionální tisk, prezentace v rámci Inspiromatu NSZM.
Příloha:

Další poznámky

Další poznámky Především podpora ze strany vedení města.

Aktéři

Název: Technické služby Tábor s.r.o.
IČO nebo jiný registrační údaj: 62502565
Adresa: Kpt. Jaroše 2418, 390 03 Tábor
Web: http://www.tstabor.cz

Další aktéři

Název:Ministerstvo životního prostředí
IČO nebo jiný registrační údaj:00164801
Adresa:Vršovická 1442/65, Praha 10, 100 10
Web:http://www.mzp.cz

Název:

Město Tábor
IČO nebo jiný registrační údaj:00253014
Adresa:Žižkovo náměstí 3, 390 01 Tábor 1
Web:http://http://www.taborcz.eu
Detailně zpracované dobré praxe

Nejčtenější dobrá praxe