• naše weby..
  • ..
  • .

Dobrá praxe Národní síť Zdravých měst

Valašské Meziříčí: Rozkvetlé město - péče o zeleň i ekovýchova

Valašské Meziříčí se od roku 2017 intenzivně věnuje výsadbě kvetoucí zeleně, pamatuje se i na výsadbu stromů a péči o vzrostlé stromy - ve městě i širším okolí. Na výsadbách se podílí žáci základních škol v rámci environmentální a společenské výchovy.
Více info o městě

Základní informace

Název obce/města/regionu: Valašské Meziříčí
Příjmení, jméno: Střítezská Alena
Organizace: Město Valašské Meziříčí, Kancelář starosty - odd. rozvoje města
E-mail: stritezska@muvalmez.cz
Telefon: 571 674 334
Téma: Veřejná prostranství vč. regenerace sídlišť

Popis a výstupy

Čeho se podařilo v rámci Vašich aktivit/projektů dosáhnout? Výsledkem je komplexní obraz kvetoucího města od jara do podzimu a originální řešení výsadeb s použitím různých druhů květin a nejmodernější techniky. Do výsadby je v rámci envionmentální a společenské výchovy zapojena i mládež - v každé z pěti základních škol vzniká s pomocí dětí květnatá louka a jsou založeny Hvězdy smíření - záhony ze žlutých krokusů na uctění památky Holocaustu. Město spolupracuje s arboristy a urbanisty a při revitalizacích prostor v intravilánu města věnuje výsadbě zeleně zvýšenou pozornost. V dubnu 2021 proběhla ve městě Jarní slavnost cibulovin - původně plánovaná akce pro veřejnost spojená s komentovanou procházkou ulicemi města měla představit různé mechanizovaně sázené směsi kvetoucích cibulovin a také směsi sázené ručně do záhonů. Akce z důvodu epidemiologické situace musela proběhnout on-line.
Co bylo cílem? Co byly hlavní výstupy? Jaký byl průběh / kroky realizace? Valašské Meziříčí se stará o zeleň v duchu trendu moderních evropských měst. Od roku 2017 se intenzivně věnuje výsadbě kvetoucí zeleně, která přitahuje pozornost a zájem veřejnosti a také okolních obcí a měst, které se přicházejí inspirovat. Průjezd dopravně zatíženým centrem města zpříjemňuje motoristům pohled na originálně řešenou výsadbu s architektonickými prvky ve středech kruhových křižovatek a nově vysázené rozsáhlé záhony tulipánů a narcisů podél hlavního silničního průtahu, které prozáří jarní město do žlutých, červených a bílých barev. Od jara do podzimu město mění barvu podle právě kvetoucích rostlin. "Městské arboretum" obohacují pestré liliové a letničkové louky u silničních tahů, květnaté louky u základních škol a v parku, bohatá výsadba růží podél ulic, květinové věže na náměstí a francouzská zahrada na nádvoří zámku Žerotínů a na jaře kvetoucí Hvězdy smíření ze symbolických žlutých krokusů. Na výsadbách Hvězd smíření a zakládání květnatých luk se podílí žáci základních škol v rámci environmentální a společenské výchovy. Pamatuje se i na výsadbu stromů a péči o vzrostlé stromy. V roce 2020 byla vysazena florální oáza s katedrálou stromů poblíž vrchu Helštýn.
Vznikly konkrétní dokumenty (publikace, videozáznamy, metodiky.. )? Ano - televizní reportáže, videa, fotografie, tiskové zprávy
Začátek aktivity: 01.01.2017
Konec aktivity: 31.12.2021
Příloha
Fotodokumentace ZIP (6924 kB)

Rozpočet

Jaké byly finanční náklady na realizaci aktivity? [tis. Kč] 18024
Jak byla aktivita financována? z rozpočtu města, dotací (SFŽP, OPŽP, FMP), sponzorsky v průběhu let
Detailní rozpis: a) strojové sázení cibulovin (45 000 cibulek trvalek - např. narcisy, tulipány za použití moderní techniky) – 277 964 Kč
b) florální oáza s katedrálou stromů – 513 903 Kč
c) 200 m záhon růží na Zašovské – 82 000 Kč
d) liliová louka u ČSOB – 1 Kč (to bylo v rámci akce zdarma)
f) částku alokovanou v rozpočtu na údržbu zeleně v roce 2021 (kompletně i s náklady na ořezy stromů)
– 6 150 000 Kč + Rámcová smlouva 11 000 000 Kč

Doporučení a inspirace

Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím/městům s podobným záměrem? 1) Doporučujeme spolupráci s odborníky - urbanisty, zahradními architekty a arboristy.

2) Zaměřit se na květiny kvetoucí v různých obdobích roku, vtáhnout do realizace veřejnost (např. projekty s mládeží, rodinami, seniory).

3) Zajistit kvalitní propagaci - zveřejňovat na sociálních sítích fotografie rozkvetlého města (získali jsme velmi silnou pozitivní zpětnou vazbu od občanů, zejména letos během tíživé covidové situace lidi potěšila jarní barevná záplava kvetoucích tulipánů a narcisů), natáčet reportáže ve spolupráci s regionální TV, vydávat tiskové zprávy.

4) Zakládat květnaté louky - kvetou pak samy, jsou krásné, podporují biodiverzitu, vyžadují seč jen 1x do roka,

5) Šířit myšlenku uctění památky Holocaustu - zakládat ve spolupráci s mladou generací a seniory záhony žlutých krokusů ve tvaru Davidovy hvězdy - Hvězdy smíření,

6) Zakládat liliové louky - trvalky, nádherně kvetoucí v různých barvách doplněné o letničky - vznikne úžasný barevný mix,

7) Květinové věže umisťovat tam, kde je betonová plocha,

8a) Věnovat pozornost originálnímu řešení středů kruhových křižovatek - zanechat dojem kvetoucího města u projíždějících motoristů, zpříjemnit jim chvíle strávené v dopravních zácpách,
8b) ze stejného důvodu osázet záhony okraje hlavního průtahu městem cibulovinami - hustými záhony tulipánů a narcisů, které na jaře vytvoří zářivý pestrý koberec, za použití speciální sázecí techniky, která umožní snadno vpravit do půdy desetitisíce cibulek, jedná se o trvalky, které vydrží několik let

9) nezapomenout na stromy - nebát se originálních návrhů např. stromová katedrála z různých typů vzrostlých stromů, které svojí korunou navodí u návštěvníka pocit, že se nachází v katedrále,

10) vysadit husté záhony růží podél chodníků, kde z důvodu existence ochranných pásem sítí není možné sázet stromy (růže je nenáročná, snese vysoké teploty i sníženou zálivku),

11) využívat dotace a pečlivě plánovat péči o zeleň v rozpočtu města a...

12) aktivně komunikovat s veřejností, pořádat komentované procházky městem (např. Jarní slavnosti cibulovin - viz rok 2021)

Monitorování a evaluace

Byl nějakým způsobem měřen a vyhodnocen dopad realizované aktivity/projektu? Aktivita nebyla vyhodnocena, zaznamenáváme ale pozitivní zpětnou vazbu od veřejnosti zejména na sociálních sítích
Plánujete aktivitu/projekt dále rozvíjet/udržovat? Ano, výsadba další zeleně a údržba stávající bude pokračovat (budou vyčleňovány finanční prostředky v rozpočtu města, budou využívány dotační zdroje) a dále bude zapojována mládež i senioři.

Média, propagace

Jakým způsobem probíhala komunikace s médii a jaké byly mediální výstupy? Vznikaly televizní reportáže, jsou vydávány tiskové zprávy, propagace aktivity na soc. sítích (Facebook)
Příloha:

Aktéři

Název: Město Valašské Meziříčí
IČO nebo jiný registrační údaj: 00304387
Adresa: Náměstí 7/5, 757 01 Valašské Meziříčí
Web: http://www.valasskemezirici.cz

Další aktéři

Název:Městské lesy a zeleň, s.r.o.
IČO nebo jiný registrační údaj:62334204
Adresa:Valašské Meziříčí, Krásno nad Bečvou, Zašovská 726

Název:

Základní školy Valašské Meziříčí zřizované městem - ZŠ Masarykova, ZŠ Křižná, ZŠ Žerotínova, ZŠ Šafaříkova, ZŠ Vyhlídka
Publicita OPZ - DobráPraxe Příklad byl zpracován za finanční podpory Evropského sociálního fondu a Operačního programu Zaměstnanost.
Detailně zpracované dobré praxe

Valašské Meziříčí

/ další dobré praxe

Nejčtenější dobrá praxe