• naše weby..
  • ..
  • .

Dobrá praxe Národní síť Zdravých měst

Ústí n.L.: "Silní sousedé" - přeshraniční práce s mladými

Příběhy dobrovolníků zapojených do projektu "Silní sousedé" dokládají, že protržení sociální bubliny a s ním spojené zvýšení sebedůvěry i životní úrovně, nemusí být „pohádkou o Popelce“, ale reálnou životní příležitostí.

Zapojení se do projektu znamená pro mladé lidi, často bez zkušenosti s pobytem v zahraničí, eliminaci počátečních nesnází, které mohou být spojeny s rozhodnutím přestěhovat se za prací do jiné země. Aklimatizaci v cizí zemi má dobrovolník výrazně usnadněnu díky péči koordinátorů na české i německé straně a má rovněž k dispozici každodenní vedení mentora v hostitelské organizaci, pro níž pracuje.

Zejména pro mladé lidi se slabším sociálním zázemím mohou být aktivity typu „Silní sousedé“ zásadní příležitostí pro nastartování životní situace tím správný směrem.
Více info o městě

Základní informace

Název obce/města/regionu: Ústí nad Labem
Příjmení, jméno: Mgr. Pažoutová Naděžda
Organizace: Dobrovolnické centrum z.s.
E-mail: nada.pazoutova@dcul.eu
Telefon: +420608261848
Téma: Celoživotní vzdělávání, rekvalifikace a speciální vzdělávání cílových skupin

Popis a výstupy

Co bylo cílem? Co byly hlavní výstupy? Jaký byl průběh / kroky realizace?

Silní sousedé 2.0 jsou především báječnou příležitostí pro mladé lidi. Příležitostí, aby na prahu své dospělosti dali svému osobnímu i pracovnímu životu směr, který může poskytnout jedině odpoutání se od omezujících stereotypů a víra ve vlastní schopnosti. Raná zkušenost vlastní samostatnosti a zážitek, že dokážu obstát na základě vlastních rozhodnutí, se pak stává pevnou základnou pro rozvoj zdravě sebevědomé osobnosti, která je schopna převzít zodpovědnost za svůj život.

1. Cílem bylo posilování příhraničních česko-německých vztahů prostřednictvím práce s mladými dobrovolníky.

2. Konkrétním výstupem projektu byli vyslaní dobrovolníci a uskutečněné jazykové animace. Silní sousedé 2.0 jsou projektem během něhož bylo vysláno zhruba 70 českých a německých dobrovolníků do sousední země a uskutečněno více než 180 jazykových animací. Prostřednictvím poznávání jazyka a kulturních zvyklostí sousední země se mladí lidé zbavují strachu z neznámého a zjišťují, že za hranicemi žijí stejní lidé, jako jsou oni sami. Nástrojem pro naplnění hlavního cíle projektu je roční pobyt dobrovolníka v organizaci nacházející se v blízkosti hranic sousedního státu. Dobrovolník má možnost výběru organizace podle svého profesního zájmu a zaměření.

Na německé straně jsou do projektu zapojeny organizace zaměřené na péči o spoluobčany s hendikepem, organizace pečující o přírodu, přírodní rekreační a turistická zařízení, mateřské a základní školy. Vysílající organizací, která je zároveň kooperačním partnerem projektu, je na české straně Dobrovolnické centrum Ústí na Labem z. s., které na oslovování potenciálních zájemců spolupracuje mj. i se statutárním městem Ústí nad Labem. Lead partnerem a předkladatelem projektu je německá organizace Paritätische Freiwilligendienste Sachsen gGmbH. https://www.freiwillig-jetzt.de/.

Navazuje Váše aktivita/projekt na nějaký politicko-strategický dokument? Strategie rozvoje města Ústí nad Labem 2021-2030
Vznikly konkrétní dokumenty (publikace, videozáznamy, metodiky.. )?

https://www.youtube.com/watch?v=aPXA8YTueKA Všechno jinak

https://www.youtube.com/watch?v=blpvv1p_Qt0 upoutávka na film

https://www.youtube.com/watch?v=5yPhEDMgWVM Markéta amatérské video

https://www.youtube.com/watch?v=aG7xi9hJEbs Verča amatérské video

https://www.youtube.com/watch?v=8FmKqOBhdqY Anna Käsche

Pro účely propagace našeho projektu vznikla informační brožura, která obsahuje veškeré informace, které zájemcům usnadní orientaci v obsahu a možnostech projektu. Naleznou zde mapky znázorňující polohu hostitelských organizací a získají důležité informace o postupu zapojení se do projektu včetně kontaktů na koordinátory. Dalším důležitým výstupem projektu je Metodika pro hostitelské organizace. Organizace, které jsou akreditovány pro přijímání dobrovolníků, zde naleznou informace o podstatě dobrovolné služby, o povinnostech, které z přijímání dobrovolníků vyplývají, jako je nutnost pomoci dobrovolníkovi s hledáním ubytování, být mu k dispozici při řešení problémů, či podporovat ho při práci na projektech spojených s jeho službou. Dále jsou zde rady pro úspěšný start, průběh i zakončení služby, informace o právech a povinnostech dobrovolníka. Informační brožuru i Příručku pro pracoviště v česko-nemecké dobrovolné službě v příadě zájmu pošleme poštou v papírové podobě.

Začátek aktivity: 20.12.2018
Příloha

Rozpočet

Jaké byly finanční náklady na realizaci aktivity? [tis. Kč] Nespecifikováno
Jak byla aktivita financována? SN-CZ2020.eu

Jedná se o program na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014–2020. Program spolupráce Česká republika - Svobodný stát Sasko podporuje pomocí prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj projekty spolupráce českých a saských partnerů.

Doporučení a inspirace

Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím/městům s podobným záměrem?

Z naší zkušenosti vyplývá, že mezi mladými lidmi je velmi malé povědomí o možnosti zahraničního dobrovolnictví. Je to zřejmé i díky srovnání zájmu o tuto činnost na německé a české straně. V Německu má dobrovolná služba mladých lidí pevné místo díky dlouholeté tradici. V našem prostředí tato tradice chybí a je důležité nahradit ji osvětou v rámci škol, obcí, či kulturních zařízení. Při šíření této osvěty je třeba dbát na zdůraznění celoroční podpory ze strany koordinátorů projektu, která je pro případné zájemce o vycestování velmi důležitá, neboť eliminuje strach ze setkání s novou kulturou. Je důležité zájemcům zdůraznit, že v novém prostředí nezůstanou se svými případnými obtížemi sami.

Vše začíná prvním kontaktem, který bývá nejčastěji telefonický. Dobrovolník najde informace o našem projektu na facebooku, kam pravidelně umisťujeme upoutávky, nebo reaguje na osobní setkání při prezentaci projektu ve škole či na některé veřejné akci. Po prvním telefonickém seznámení následuje osobní schůzka s uchazečem, na níž koordinátor zjistí oblast dobrovolníkova zájmu kvůli výběru nejvhodnější hostitelské organizace. Při tomto setkání se také dobrovolník dozví veškeré důležité informace ohledně pojištění, ubytování, pracovní doby, jazykových kurzů apod. Dobrovolník je po celou dobu své zahraniční stáže kompletně pojištěn – sociálně, zdravotně, úrazově, k zodpovědnosti za škody. Velkým plusem je, že jak pojištění, tak ubytování si dobrovolník nevyřizuje sám. Stejně tak se všemi záležitostmi ohledně přihlášení k pobytu mu pomůže koordinátor nebo mentor přímo v organizaci. Poté, co se s uchazečem shodneme na hostitelské organizaci, předáme jeho životopis a motivační dopis našemu kolegovi do Německa, který mu domluví online nebo osobní setkání s mentorem. Během tohoto pracovního pohovoru si obě strany ujasní své představy a požadavky a pokud nastane spokojenost na obou stranách, dobrovolnická služba může začít. Pro dobrovolníky je velmi důležitý první společný seminář, který se koná vždy v Drážďanech a noví dobrovolníci se zde znovu dozví vše potřebné k tomu, aby jejich zahraniční rok byl úspěšný a přínosný. Zkušenosti získají obě strany. V některých organizacích se rozvine významná a dlouhodobá spolupráce s dobrovolníkem/dobrovolnicí.

Rizika, překážky a pozitivní okamžiky v procesu realizace

Jaké byly silné stránky Vaší aktivity/projektu při jeho realizaci? Velmi silnou stránkou naší činnosti je kvalitní síť hostitelských organizací, o něž dobrovolníci jeví aktivní zájem. Kvalita těchto organizací spočívá samozřejmě nejvíce na lidech, kteří jsou zapálení pro věc a pro naše dobrovolníky připravují zázemí, kde se cítí bezpečně. To se však našim organizacím vrací v podobě skutečně účinné pomoci ze strany dobrovolníků. Mezi naše skvělé hostitelské organizace patří školská zařízení, sociálně zaměřené organizace, střední školy, národní parky apod. Tuto síť průběžně doplňujeme od další organizace, čímž zvyšujeme oborovou pestrost a atraktivitu.
Jaké byly slabé stránky Vaší aktivity/projektu při jeho realizaci? Slabou stránkou je již výše uvedená malá povědomost českých absolventů o možnostech vycestování a také nechuť vycestovat před nástupem na vysokou školu.Z toho důvodu je naše cílová skupina na české straně zúžena na absolventy, kteří nemají zájem pokračovat ve studiu. Další překážkou je také délka pobytu. Z naší zkušenosti by čeští dobrovolníci dali přednost raději kratšímu, třeba půlročnímu pobytu, nebo jenom výjezdu na letní prázdniny. Tento požadavek však naráží na podmínku z německé strany.
Setkali jste se při realizaci aktivit/projektu s událostí, která je/ho zásadně ovlivnila? Hlavní a velmi zásadní nepředvídanou skutečností, která neblaze ovlivnila průběh projektu, byla pandemie covid 19, jejíž opatření již z principu znemožňovaly uskutečňování aktivit projektu. Ze stejného důvodu bylo rozhodnuto o prodloužení projektu do konce června 2023.

Monitorování a evaluace

Byl nějakým způsobem měřen a vyhodnocen dopad realizované aktivity/projektu? Projekt je realizován v souladu se stanovenými indikátory. V nejbližší době proběhne také evaluační setkání partnerů pod vedením profesionální moderátorky.
Plánujete aktivitu/projekt dále rozvíjet/udržovat? Ano. V současné době probíhá přípravná fáze pro podání žádosti o navazující projekt. Zde uvažujeme hlavně o aktivitách zaměřených na propagaci a popularizaci zahraničního dobrovolnictví mezi studenty a učni třetího stupně, kteří neuvažují o studiu na VŠ. V nedostatečné informovanosti v řadách absolventů vidíme hlavní příčinu malého zájmu vycestovat.

Média, propagace

Jakým způsobem probíhala komunikace s médii a jaké byly mediální výstupy?

Pravidelně probíhá nabídka na sociálních sítích (FB a IG). Informujeme o průběhu projektu ve Výroční zprávě Dobrovolnického centra. Zveřejňujeme tiskové zprávy na webových stránkách Regionálního dobrovolnického centra (www.dobrovolnictvi-usteckykraj.cz). Vznikl unikátní propagační materiál k projektu, který pravidelně nabízíme široké veřejnosti na propagačích akcích. Inzerujeme v lokálním tisku (měsíčníky Uličník a Enter)

Příloha:
TZ Řehlovice 21 DOC (1 MB)

Aktéři

Název: Dobrovolnické cetrum z. s. - Ústí nad Labem
IČO nebo jiný registrační údaj: 70225842
Adresa: Prokopa Diviše 1605/5, 400 01 Ústí nad Labem
Web: https://silnisousede.dcul.eu/

Další aktéři

Název:Paritätische Freiwilligendienste Sachsen gGmbH
Adresa:Am Brauhaus 8, 01099 Dresden
Web:https://www.freiwillig-jetzt.de/
Publicita NOR - PDP
Detailně zpracované dobré praxe

Ústí nad Labem

/ další dobré praxe

Nejčtenější dobrá praxe