• naše weby..
  • ..
  • .

Dobrá praxe Národní síť Zdravých měst

Velké Meziříčí: Centrum zaměstnanosti v mikroregionu

Projekt "Centrum zaměstnanosti" ve Velkém Meziříčí nabízí semináře pro školy i veřejnost jako prevenci nezaměstnanosti, individuální poradenství ke správné volbě povolání, vyhledávání práce, nácvik jak napsat životopis a motivační dopis, jak si založit e-mailovou schránku, získat praxi pro určitou profesi vykonáváním dobrovolnických aktivit a zvýšit tak svoji šanci na trhu práce. V rámci projektu financovaného z OPLZZ vznikla i nová pracovní místa dvou konzultantek, manažera a administrátora projektu a finančního manažera projektu.
Více info o městě

Základní informace

Název obce/města/regionu: Velké Meziříčí
Kontakt: Město Velké Meziříčí, správní odbor
Příjmení, jméno: Ing. Švec Josef
Organizace: správní odbor
E-mail: svec@mestovm.cz
Telefon: +420 566 781 150
Téma: Zvyšování zaměstnanosti
Celoživotní vzdělávání, rekvalifikace a speciální vzdělávání cílových skupin

Popis a výstupy

Čeho se podařilo v rámci Vašich aktivit/projektů dosáhnout? V průběhu projektu probíhají semináře (veřejnost, základní a střední školy) a individuální konzultace. Cílem je poskytnout návštěvníkům Centra zaměstnanosti poradenství ohledně nezaměstnanosti - jak napsat životopis a motivační dopis; založení e-mailové schránky; vyhledávání práce na internetových portálech; správná volba povolání apod. Snažíme se lidem sdělovat všechny možné způsoby hledání práce. Jednou z nich je i možnost působit v nějaké organizaci nejprve jako dobrovolník a když se osvědčí, má poté daleko vyšší šanci být zaměstnaný, protože pro firmu není „cizí“. Praxe z dobrovolnictví zvyšuje úspěšnost na trhu práce. Cílové skupiny projektu: nezaměstnaní všech věkových a kvalifikačních skupin, mladí nezaměstnaní do 30ti let, absolventi, věk 50+, dlouhodobě nezaměstnané ženy a matky po rodičovské dovolené. Projekt je financován z OPLZZ. Pro projekt byla vytvořena pracovní místa 2 konzultantek, manažera a administrátora projektu a finančního manažera projektu.
Vznikly konkrétní dokumenty (publikace, videozáznamy, metodiky.. )? Semináře, pracovní návštěvy a různá pracovní setkání jsou fotodokumentovány a jsou dodržena pravidla publicity OPLZZ.
Začátek aktivity: 01.12.2013
Konec aktivity: 01.12.2014
Příloha

Rozpočet

Jaké byly finanční náklady na realizaci aktivity? [tis. Kč] 4204
Jak byla aktivita financována? Příspěvek ze strukturálních fondů - 3 994 296,75 Kč; Příspěvek z národních veřejných zdrojů (státní rozpočet)- 210 226,15 Kč

Doporučení a inspirace

Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím/městům s podobným záměrem? Výstupem projektu Centrum zaměstnanosti Mikroregionu Velkomeziříčsko - Bítešsko je "Metodika nezaměstnanosti pro obce a města na základě zkušeností ze zahraničí". Tento dokument bude v průběhu projektu doplňován o zjištěné informace a rady. Následně by měl sloužit obcím jako návod pro realizaci podobného záměru.

Média, propagace

Jakým způsobem probíhala komunikace s médii a jaké byly mediální výstupy? Informace o zahájení činnosti Centra zaměstnanosti byla zveřejněna na webových stránkách města, v místních novinách Velkomeziříčsko, na webu novinyvm.cz a na facebooku. S uvedenými médii v průběhu projektu spolupracujeme při uveřejňování termínů seminářů nebo pro seznamování veřejnosti s výsledky projektu.
Příloha:

Aktéři

Název: Město Velké Meziříčí
IČO nebo jiný registrační údaj: 295671
Adresa: Radnická 29/1, Velké Meziříčí 594 13
Web: http://www.mestovm.cz

Další aktéři

Název:Úřad práce, kontaktní pracoviště Velké Meziříčí
IČO nebo jiný registrační údaj:72496991
Adresa:pracoviště Hornoměstská 864/39, Velké Meziříčí 594 13
Web:http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/vys/kop/velke_mezirici

Název:

Vansbro kommun
IČO nebo jiný registrační údaj:212 000-2130
Adresa:Medbogarhuset 1, Vansbro 780 50 Sweden
Web:http://www.vansbro.se
Publicita ESF, EU a OP LZZ - Dobrá Praxe Příklad byl zpracován za finanční podpory Evropského sociálního fondu v ČR a Operačního programu Lidské zdroje a Zaměstnanost.
Detailně zpracované dobré praxe

Velké Meziříčí

/ další dobré praxe

Nejčtenější dobrá praxe