• naše weby..
  • ..
  • .

Dobrá praxe Národní síť Zdravých měst

Skotnice: Participace v malé obci aneb Nezapomínejme ani na naše nejmenší

Skotnice aktivně zapojuje všechny generace a nezapomíná ani na tu nejmladší. Děti se podílí na plánování v obci, jsou informovány srozumitelně a přiměřeně jejich věku, učí se komunikovat a podílet se na rozhodování.
Více info o městě

Základní informace

Název obce/města/regionu: Skotnice
Kontakt: Mužná Anna
Organizace: Obec Skotnice
E-mail: starostka@skotnice.cz
Telefon: +420724180672
Téma: Komunikace mezi veřejnou správou, občany a dalšími subjekty, participace

Popis a výstupy

Co bylo cílem? Co byly hlavní výstupy? Jaký byl průběh / kroky realizace? <p>Obec Skotnice do plánování a rozhodování aktivně zapojuje všechny věkové kategorie svých obyvatel, nevynechává ale ani nejmladší generaci. Aktivně spolupracuje s mateřskou školou, připravuje řadu plánovacích setkání, děti jsou informovány srozumitelně a přiměřeně věku. Snahou je podpořit jejich komunikačních dovedností a naučit se podílet na rozvoji obce. K akcím a aktivitám, které jsou v obci plánovány (veřejné prostranství, autobusové zastávky, akce ad.) je během celého roku připravena řada dotazníků či anket, jsou pořádány diskuze, výtvarné návrhy - a teprve na těchto základech vznikají a jsou dopracovávány konkrétní projekty - DETAILNĚJI VIZ PŘILOŽENÁ PREZENTACE</p>
Navazuje Váše aktivita/projekt na nějaký politicko-strategický dokument? Program rozvoje obce Skotnice na období 2021-2027, B.2/6 Komunitní život v obci, opatření č. 6.1 Rozšiřování a modernizace informačních zdrojů a médií pro komunikaci s občany s cílem co nejšišího zapojení obyvatel do věcí veřejných.
Vznikly konkrétní dokumenty (publikace, videozáznamy, metodiky.. )? ANO - dotazníky, ankety, záznamy z diskuzních debat dětí, výtvarné náměty na vybavení dětských koutků a hřišť.
Začátek aktivity: 01.01.2020
Příloha

Rozpočet

Jaké byly finanční náklady na realizaci aktivity? [tis. Kč] Nespecifikováno, průběžně hrazeno z rozpočtu obce v rámci činnosti místní správy.
Jak byla aktivita financována? Z rozpočtu obce, následné projekty "vzešlé" z participačních aktivit dětí a mládeže spolufinancovány z dotačních programů MMR, MSK a republikových nadací.

Doporučení a inspirace

Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím/městům s podobným záměrem?

Nebát se v rámci participace občanů zapojit i ty nejmenší. Děti  již od útlého věku získávají vztah k místu, kde žijí. Učí se vzájemně komunikovat, naslouchat si, stanovovat si vlastní pravidla diskuze, respektovat názory druhých i obhajovat své vlastní názory a potřeby. Nebojí se vyjádřit, co se jim nelíbí a  co chtějí změnit, ale také se učí osobní zodpovědnosti -  co jsou schopny a ochotny pro to, aby se jim v obci lépe žilo, samy udělat.

Rizika, překážky a pozitivní okamžiky v procesu realizace

Jaké byly silné stránky Vaší aktivity/projektu při jeho realizaci? Děti mnohdy vidí to, co dospělému uniká a dokáží pro aktivity a změny nadchnout i rodiče a prarodiče - přidaná hodnota zlepšení mezigeneračních vztahů a spolupráce.
Jaké byly slabé stránky Vaší aktivity/projektu při jeho realizaci? Omezení aktivit v době pandemie.
Setkali jste se při realizaci aktivit/projektu s událostí, která je/ho zásadně ovlivnila? Příjemné postřehy: I úplně nejmenší dovedou vystihnout problém a vyjádřit potřebu: Reakce dětí v mateřské škole v rámci diskuze se členy samosprávy "Na zahradu svítí málo sluníčka" - prořezali jsme větve stromů, "Chceme svačit na zahradě, když je pěkné počasí" - postavili jsme zahradní posezení a domečky. Přesně vystihnou i obecný problém: "Na procházce nás někdy obtěžují pobíhající pejsci a jezdí rychle auta".

Monitorování a evaluace

Byl nějakým způsobem měřen a vyhodnocen dopad realizované aktivity/projektu?

Zapojování veřejnosti včetně dětí a mládeže do plánovacích a realizačních procesů v obci má pozitivní vliv na kvalitu života v obci, mezigenerační vztahy a komunitní život. Mladí lidé si v obci zakládají své rodiny, zaznamenáváme velký příliv mladých rodin s dětmí z okolních měst. Parametrem hodnocení dopadu projektu je mimo jiné i demografický vývoj v obci. Dle statistických údajů ČSÚ (index stáří sledovaný v roce 2019) bydlí ve Skotnici více mladých lidí a dětí, než je pro Českou republiku obvyklé. Přikládáme "výtah" z analytické části rozvojového dokumentu obce - věkové složení obyvatel a odkaz na článek v deníku Moravskoslezského kraje

Příloha:
Plánujete aktivitu/projekt dále rozvíjet/udržovat? Aktivitu plánujeme pro její pozitivní přínosy i nadále rozvíjet. Získané informace, náměty a připomínky z dotazníkových šetření, osobních rozhovorů, besed, plánovacích setkání, veřejných fór apod. budeme i nadále využívat pro plánovací a rozhodovací procesy. Pro zkvalitnění vzájemné komunikace hledáme další formy a prostředky, zejména ve vztahu k nejmladší generaci.

Média, propagace

Jakým způsobem probíhala komunikace s médii a jaké byly mediální výstupy? Praktické zkušenosti a příklady Zapojování veřejnosti v obci Skotnice byly opakovaně prezentovány v rámci praktických cvičení studentů Katedry goeografie a regionálního rozvoje Ostravské univerzity v Ostravě. Na téma "Komunitní plánování rozvoje obcí a regionů na příkladu Skotnice" zpracovala studentka Ostravské univerzity Petra Koprajdová diplomovou práci. Výstupy plánovacích procesů jsou průběžně zveřejňovány prostřednictvím Zpravodaje obce, internetového vysílání apod.

Aktéři

Název: Obec Skotnice , zastoupená starostkou Mgr. Annou Mužnou
IČO nebo jiný registrační údaj: 00600806
Adresa: Skotnice 24, 742 58
Web: http://www.skotnice.cz

Další aktéři

Název:Spolek Skrojek, z.s.
IČO nebo jiný registrační údaj:038388951
Adresa:Skotnice 163
Web:http://www.skrojek.cz

Název:

Mateřská škola Skotnice, p.o.
IČO nebo jiný registrační údaj:70999406
Adresa:Skotnice 176, 74258
Web:http://www.msskotnice.cz
Publicita NOR - PDP
Detailně zpracované dobré praxe

Nejčtenější dobrá praxe