• naše weby..
  • ..
  • .

Dobrá praxe Národní síť Zdravých měst

Turnov: Festival duševního zdraví (NE)BLÁZNI, TURNOVE!

Duševní zdraví je významné téma, které se často na komunální úrovni nedaří správně uchopit. Město Turnov se ve spolupráci s městskými organizacemi a FOKUSem Turnov aktivně zapojuje do kampaně Týden pro duševní zdraví. V rámci něj v roce 2022 proběhl již třetí ročník úspěšného festivalu (NE)BLÁZNI TURNOVE! plný odborných přednášek, happeningů, setkání, rozvojových aktivit a dalších činností.
Více info o městě

Základní informace

Název obce/města/regionu: Turnov
Příjmení, jméno: Meixnerová, Lenka
Organizace: FOKUS Turnov, z.s.
E-mail: fokus@fokusturnov.cz
Telefon: 775083008
Téma: Duševní zdraví

Popis a výstupy

Co bylo cílem? Co byly hlavní výstupy? Jaký byl průběh / kroky realizace?

Při realizaci prvního ročníku akce (NE)BLÁZNI, TURNOVE! v roce 2020 jsme měli za cíl uspořádat happening, který Turnovákům přiblíží činnost FOKUSu a zboří některé mýty nejen o organizaci jako takové, ale především o cílových skupinách, na které se FOKUS zaměřuje. Akce měla úspěch, proto jsme se rozhodli ji v dalším roce rozšířit.

V roce 2021, kdy jsme se aktivně zapojili do reformy psychiatrické péče, jsme jednodenní happening přeměnili na týdenní festival, jehož hlavním tématem je destigmatizace lidí s duševním onemocněním a psychické kondice vůbec. V týdenním formátu proběhl i třetí ročník festivalu 2022.

Součástí programu festivalu je odborná konference - setkání odborné i laické veřejnosti s přednáškami s tématikou duševního zdraví, ale i řada dalších doprovodných aktivit pro různé cílové skupiny - den otevřených dveří ve Fokusu, besedy se studenty středních škol, kulatý stůl na vybrané téma s vedením města či řediteli dotčených organizací, spolků, škol a pod., společný výlet nebo jiná sportovní aktivita, doprovodné kulturní akce. Poslední den festivalu probíhá pak celodenní zahradní slavnost s koncerty, divadlem, aukcí děl lidí s duševním onemocněním, občerstvením a nakažlivou pohodou.

Akce probíhá ve spolupráci FOKUS Turnov a města Turnov (zapojena je i řada místních orgnaizcí) každý rok v rámci Mezinárodních týdnů pro duševní zdraví (po 10. září). Naposledy v termínu 12.-17.9.2022. Plánovaný termín akce pro rok 2023 je 11.-16.9.

Navazuje Váše aktivita/projekt na nějaký politicko-strategický dokument?

Komunitní plán rozvoje sociálních služeb regionu Turnovsko pro roky 2022-2025 https://www.turnov.cz/cs/mestsky-urad/odbory/odbor-socialnich-veci.html

Vznikly konkrétní dokumenty (publikace, videozáznamy, metodiky.. )?

https://www.fokusturnov.cz/neblazniturnove/

Rozpočet

Jaké byly finanční náklady na realizaci aktivity? [tis. Kč] 50
Jak byla aktivita financována? Dotace města Turnov 30.000 Kč, zbytek dary a interní zdroje Fokus.
Celková částka 50.000 Kč je za daný ročník.

Doporučení a inspirace

Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím/městům s podobným záměrem? Hlavním doporučením pro obce, instituce i organizace je nepodceňovat alarmující situaci v oblasti duševního zdraví, obzvláště pak u dětí a mladistvých. Jakákoliv aktivita, která společnosti nabídne informace, podporu a možnosti řešení, má smysl.

Rizika, překážky a pozitivní okamžiky v procesu realizace

Jaké byly silné stránky Vaší aktivity/projektu při jeho realizaci? Propojení organizací a institucí města, značný zájem odborné i laické veřejnosti, pozitivní zpětná vazba a přes počáteční nedůvěru i poměrně rychlé zařazení mezi tradiční městské aktivity.
Jaké byly slabé stránky Vaší aktivity/projektu při jeho realizaci? Omezená personální kapacita - realizaci celé akce zajišťují zaměstnanci Fokusu nad rámec svých pracovních povinností. S rostoucím objemem aktivit v rámci akce je třeba uvažovat o uvolněném realizačním týmu.
Setkali jste se při realizaci aktivit/projektu s událostí, která je/ho zásadně ovlivnila? Značná část programu je plánována na venkovní prostředí, ať už se jedná o výlet, koncert vážné hudby na komunitní zahradě Fokusu nebo závěrečnou zahradní slavnost. Bohužel při všech třech ročnících nám nepřálo počasí a bylo nutné program upravit, resp. částečně přesunout do vnitřních prostor. O to víc si ale vážíme zájmu příchozích a flexibility účinkujících.

Monitorování a evaluace

Byl nějakým způsobem měřen a vyhodnocen dopad realizované aktivity/projektu? Sice nevznikla žádná evaluační zpráva, nicméně dosah aktivity je zřejmý ze zájmu veřejnosti o dané téma, z rozšíření spolupráce s městem a dalšími subjekty i z profesionalizace služeb.
Plánujete aktivitu/projekt dále rozvíjet/udržovat? Ano. Ve stejném termínu, v podobném rozsahu, vždy s novým nosným tématem.

Média, propagace

Jakým způsobem probíhala komunikace s médii a jaké byly mediální výstupy?

https://www.fokusturnov.cz/neblazniturnove/

https://www.turnov.cz/cs/zpravy/deni-ve-meste/ne-blazni-turnove.html

https://www.turnovskovakci.cz/foto-tydne/neblazni-turnove-2/

https://www.turnovskovakci.cz/kultura/neblazni-turnove/

https://www.muzeum-turnov.cz/akce/neblazni-turnove/

http://www.infocentrum-turnov.cz/dre-cs/76048-ne-blazni-turnove-festival-poradany-fokusem-turnov.html

https://www.liberecky-kraj.cz/dre-sk/76048-ne-blazni-turnove-festival-poradany-fokusem-turnov.html

https://www.kcturnov.cz/clanek/zacina-festival-neblazni-turnove

Příloha:
Foto 1 jpg (139 kB)
Foto 2 jpg (141 kB)
Foto 3 jpg (368 kB)
Plakát jpg (303 kB)
Pozvánka jpg (116 kB)
Program jpg (542 kB)
Veverka jpg (401 kB)

Aktéři

Název: FOKUS Turnov,z. s.
IČO nebo jiný registrační údaj: 49295101
Adresa: Skálova 2336, Turnov
Web: http://www.fokusturnov.cz

Další aktéři

Název:Město Turnov
IČO nebo jiný registrační údaj:276227
Adresa:Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov
Web:http://www.turnov.cz/
Detailně zpracované dobré praxe

Související témata ...

Duševní zdraví

Nejčtenější dobrá praxe