• naše weby..
  • ..
  • .

Dobrá praxe Národní síť Zdravých měst

Brno: Nebýt na to sama

Cílem projektu je zlepšit podmínky léčby pro pacientky a pacienty všech věkových kategorií a všech onkologických diagnóz, kteří se léčí v Brně.

Více info o městě

Základní informace

Název obce/města/regionu: Brno
Příjmení, jméno: Fiedlerová Ladislava
Organizace: Magistrát města Brna
E-mail: fiedlerova.ladislava@brno.cz
Telefon: +420 771 227 882
Téma: Kardiovaskulární a onkologická onemocnění
Vzdělávání a osvěta ke zdraví (programy, akce a kampaně)

Popis a výstupy

Co bylo cílem? Co byly hlavní výstupy? Jaký byl průběh / kroky realizace?

Cílem aktivit bylo vytvořit ucelený trvale udržitelný program ve městě Brně pro pacienty v onkologické léčbě i při jejich návratu do běžného života, neboť tito pacienti se stále potýkají s velkým množstvím nežádoucích následků onkologické léčby. Velký důraz klademe právě na šíření informací o prevenci onkologických onemocnění. (Nebylo cílem zaměřit se pouze na nejčastější onkologické onemocnění - karcinom prsu u žen.)

Pomáháme pacientům, kteří se s onkologickou diagnozou léčí v Brně, a jejich rodinám, nabízíme prostor pro sdílení zkušeností, obav, radostí i strastí. Pomáháme zprostředkovat komunikaci s odborníky z oblasti psychologické, sociální a právního poradenství. Námi nabízené aktivity spočívají v poskytování terapií, workshopů, cvičení, onkokosmetického poradenství, edukačních programů a osvětových akcí.

Projekt Nebýt na to sama vznikl z myšlenky bývalé onkologické pacientky a vystihuje přání žen s podobným osudem. Na základě osobní zkušenosti s onkologickým onemocněním byl podán návrh projektu v rámci participativního rozpočtu (pro rok 2020), kde se velmi hezky umístil. Díky velkému úspěchu byl projekt přihlášen s novou myšlenkou (tvorba kalendáře a propagace značky) i v roce 2022 a skončil jako vítězný projekt. Oba ročníky projektu byly zrealizovány a následně pokračují. Od léta 2023 vzniklo komunitní centrum, které slouží k setkávání pro onkologické pacienty a přináší prostor pro sdílení zkušeností s léčbou, jež je velmi důležité. Na komunitní centrum bude navázána řada dalších aktivit, které jsou součástí projektu a podporují onkologické pacienty jak duševně, tak fyzicky.

Navazuje Váše aktivita/projekt na nějaký politicko-strategický dokument?

Aktivity navazují na Celoměstskou strategii Brno 2050, konkrétně na Plán 2019 - 2028 pro hodnotu vize Participativní správa, viz více zde, a dále na Plán zdraví

Vznikly konkrétní dokumenty (publikace, videozáznamy, metodiky.. )?

Ano, ke stažení např. zde: https://nebytnatosama.cz/videa-a-podcasty/

Začátek aktivity: 01.05.2021
Příloha

Rozpočet

Jaké byly finanční náklady na realizaci aktivity? [tis. Kč] 4530
Jak byla aktivita financována? Aktivita byla financována z rozpočtu města Brna - participativního rozpočtu

Doporučení a inspirace

Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím/městům s podobným záměrem?

Na základě většího dosahu projektu (PR a medializace vůdčí osobností) bylo možné čerpat vyšší finanční částku z participativního rozpočtu, a tudíž bylo možné šířit projekt na větší skupinu onkologicky nemocných (nejen žen, ale i mužů, kteří prochází či prošli onkologickou léčbou ve všech brněnských nemocnicích), dále být otevřeni všem onkologickým diagnózám a věkovým kategoriím.

Na konkrétní potřeby žen a mužů zaměřujeme jednotlivé aktivity, které jsou součástí projektu a lze je tedy dle poptávky rozšířit.

Odborným garantem projektu je Masarykův onkologický ústav, který projekt nadstandardně podporuje, a dále je zde spolupráce s Fakultní nemocnicí u sv. Anny a Fakultní nemocnicí Bohunice - pracoviště Obilný trh.

Jediná námi nabízená aktivita, která nebyla plně využívána, byly asistenční služby (hlídání dětí), proto v letošním ročníku již nebude realizována.

Rizika, překážky a pozitivní okamžiky v procesu realizace

Jaké byly silné stránky Vaší aktivity/projektu při jeho realizaci?

Projekt cílí na širokou skupinu onkologicky léčených pacientů. Ve městě Brně aktuálně nefunguje žádná podobná organizace, celorepublikově jsou známé spíše pacientské organizace cílené na konkrétní diagnózu. Projekt získal nadstandartní spolupráci s Masarykovým onkologickým ústavem, Fakultní nemocnicí u sv. Anny i Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště Obilný trh.

Jaké byly slabé stránky Vaší aktivity/projektu při jeho realizaci? Finanční a časová náročnost projektu
Setkali jste se při realizaci aktivit/projektu s událostí, která je/ho zásadně ovlivnila?

V průběhu projektu se vyskytla myšlenka na vytvoření kalendáře s fotografiemi onkologických pacientek a jejich příběhy. Tento kalendář se podařilo zrealizovat a tím se projekt dostal do širšího povědomí. Následně byla vytvořena také putovní výstava fotografií z kalendáře, kterou prezentujeme nejen na území Jihomoravského kraje, ale také v rámci celé republiky. Výstava ojedinělým způsobem upozorňuje na skutečnost, že onkologická onemocnění se mohou týkat kohokoli, ale zároveň na fakt, že nemocí život nekončí. Kalendář i putovní výstava jsou velmi dobře vnímány veřejností. Velmi pomohlo při tvorbě kalendáře na rok 2023, že se do něj zapojila mediálně známá herečka a zpěvačka Anna Julie Slováčková, kteřá při přípravě kalendáře i pomáhala.

Monitorování a evaluace

Byl nějakým způsobem měřen a vyhodnocen dopad realizované aktivity/projektu?

Na nabízené aktivity v rámci projektu je možno využívat rezervační systém nebo telefonickou linku. Na základě těchto informací víme, že prvním ročníkem prošlo onkokosmetickou poradnou téměř 500 pacientů a celkově projektovými aktivitami více jak 1 000 onkologických pacientů. Díky systému přihlašování máme v rámci obsazenosti zpětnou vazbu, které aktivity jsou nejvíce v oblibě, a na základě toho i vyhodnocujeme (popřípadě přidáváme) jednotlivé workshopy či přednášky.

Dále máme téměř 100 evidovaných členů spolku a na pravidelných setkáních 1x měsíčně probíhá focus groups, kde se řeší, jak na onkologické pacienty jednotlivé aktivity (cvičení, workshopy, přednášky...) působí a co by se dalo zlepšit.

Přesné statistické výstupy máme zejména z kontrol znamének. Za první ročník bylo zkontrolováno téměř 1 500 lidí, a to v rámci našich osvětových akcí zaměřených na prevenci.

Plánujete aktivitu/projekt dále rozvíjet/udržovat?

Aktuálně jsme projekt již rozšířili (všichni onkologičtí pacienti) a uvidíme co přinese čas.  Jak ukazují odborné prognózy, počty onkologických pacientů v následujících letech patrně klesat nebudou. Napak se toto onemocnění stále častěji objevuje již v aktivním věku, proto vnímáme smysluplnost projektu i do budoucna.

Média, propagace

Jakým způsobem probíhala komunikace s médii a jaké byly mediální výstupy?

Obvykle jsme byli osloveni na základě šíření informací po sociálních sítích a dále jsme součástí osvětových akcí města Brna: Říjen narůžovo, Českého dne proti rakovině, Běh Masarykova onkologického ústavu nebo Foodfestival Jihomoravského kraje. K propagaci projektu také významně přispívaly větší osvětové akce - jako kontroly znamének ve spolupráci s Chytrou lékárnou na území města Brna, které neunikly pozornosti médií. Na propagaci se také podílí influenceři - např. ONKOHOLKA ad.

TV NOVA: Nebýt na to sama. Slováčková pokřtila kalendář s onkologicky nemocnými ženami

IDNES: Pro čerstvé mámy je rakovina impuls neotálet, říká Andrea Nováková

Brněnská DRBNA: Nový projekt NEBÝT NA TO SAMA chce pomoci ženám trpícím rakovinou
 

 

Další poznámky

Další poznámky V okamžiku, kdy vám do života vstoupí onkologické onemocnění, je celkem jedno, kolik je vám let, jaké je vaše postavení a kolik máte kolem sebe blízkých osob. Je to situace, která otřese vším, co jste ve svém dosavadním životě považovali za stálé a bezpečné. V tomto okamžiku je důležité vědět, že stejně jako VY se cítí tisíce žen a mužů před vámi a v ten daný okamžik řeší stejný problém.

Aktéři

Název: Projekt Nebýt na to sama
IČO nebo jiný registrační údaj: 17335205
Adresa: Husova 5, 602 00 Brno
Web: https://nebytnatosama.cz/

Další aktéři

Název:Statutární město Brno - Magistrát města Brna
IČO nebo jiný registrační údaj:44992785
Adresa:Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno
Web:https://www.brno.cz/

Název:

Masarykův onkologický ústav
IČO nebo jiný registrační údaj:00209805
Adresa:Žlutý kopec 7, 656 53 Brno
Web:https://www.mou.cz/

Název:

Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
IČO nebo jiný registrační údaj:00159816
Adresa:Pekařská 664/53, 602 00 Brno
Web:https://www.fnusa.cz/
Detailně zpracované dobré praxe

Nejčtenější dobrá praxe