• naše weby..
  • ..
  • .

Dobrá praxe Národní síť Zdravých měst

Chrudim: Chrudim za udržitelný svět - Cíle udržitelného rozvoje očima žáků


Každoroční atraktivní a zajímavá akce pro žáky o Cílech udrřžitelného rozvoje (SDGs), o tom, jak sami mohou přispět ke zlepšení, jak se SDGs promítají do místních podmínek.
Více info o městě

Základní informace

Název obce/města/regionu: Chrudim
Kontakt: Šárka Trunečková
Příjmení, jméno: Trunečková, Šárka
Organizace: Město Chrudim v rámci projektu Zdravé město a MA 21
E-mail: sarka.truneckova@chrudim-city.cz
Telefon: 737770811
Téma: Výchova a osvěta k UR a globálním tématům
Environmentální vzdělávání a osvěta (informace, programy, akce a kampaně)

Popis a výstupy

Co bylo cílem? Co byly hlavní výstupy? Jaký byl průběh / kroky realizace? Cílem akce je seznámení žáků ZŠ s cíli SDGs, jejich obsahem, významem a možnostmi, jak tyto cíle uvést do praxe. Výstupem je pochopení významu jednotlivých cílů SDGs a jejich překlopení do místních podmínek. Za důležité považujeme i to, že se žáci zamyslí nad otázkou jejich osobního přístupu k naplňování těchto cílů.
Průběh: Akce je určena pro žáky 8. tříd ZŠ. Připraveno máme 8 stanovišť, kde se žáci dozvědí informace o dílčích cílech udržitelného rozvoje SDGs i ve vazbě na ČR, případně Chrudim (zaměření stanoviště odpovídalo zvolenému cíli SDG).Na každé stanoviště je vymezený čas - cca 20 minut, kdy formou workshopu proběhne v 15 minutách výklad k danému tématu z hlediska globální situace, poté ve vztahu k České republice a nakonec i to, jak město Chrudim naplňuje téma ve svých aktivitách či projektech. Workshop je sestaven tak, aby žáci jen nepříjimali pasivně informace, ale byli i při této části aktivní - interaktivní mapy, skládanky, obrázky, kvízy apod. Workshopy zajišťují partnerské organizace Zdravého města. Závěrečné otázky k danému tématu si připravuje partner (NNO, podnikatel apod.).
Maximální počet účastníků stanovený pro rok 2022 pro každou školu byl cca 30 žáků (tj. 4 týmy po 7 - 8 žácích). Každý tým mohl mít max. 8 osob, tým si předem zvolil svůj název.
Na stanovištích bylo při hodnocení také přihlíženo, jak tým vzájemně komunikuje, spolupracuje, dodržuje časový harmonogram na stanovištích, zda mají rozdělené role v týmu apod. Bodování:
Na každém stanovišti bylo položeno 5 bodovaných otázek (systém bodování je 0 až 2 (0 = NEVÍM 1 = ČÁSTEČNÁ ODPOVĚĎ, 2 = SPRÁVNÁ ODPOVĚĎ). Je třeba se připravit i na variantu rovnosti bodů. Zde jsme připravili rozstřel, kdy úkol je také vázán k cílům SDGs. Využili jsme publikací,které nabízí Informační centrum OSN v Praze.
Hodnocení akce - evaluace: pro toto část jsme připravili hodnotící desku, kde jednotlivé týmy umísťovali své odpovědi v "bublinách".
Žáci do předem připravených bublin (dostali před akcí) vpisovali odpovědi na otázky:
• Jaké problémy vnímáte, že jsou spojeny s rozvojovým světem?
Toto hodnocení proběhlo v úvodu, ale i na závěr, po absolvování jednotlivých workshopů.
Společně si pak připravili i odpověď na osobní otázku - ČÍM MOHU JÁ PŘISPĚT KE ZMĚNĚ V OBLASTI GLOBÁLNÍ ODPOVĚDNOSTI?
Pro tuto evaluaci byly připraveny 3 barvy bublin, do kterých se vpisovaly odpovědi.
Každý soutěžní tým získal drobné ceny a pamětní list.
Vítězný tým z každé školy získal cenu (poukaz na Skutečný dárek v hodnotě 1000 Kč). Společně na závěr v týmu vybrali, jaký druh dárku bude prostřednictvím Člověk v tísni odeslán.
Tyto certifikáty byly týmům předány po ukončení a vyhodnocení celého bloku (tedy po absolvování všech 8 stanovišť). Mnoho informací, které žáci zde získají, mohou propojit či uplatnit v několika předmětech v rámci běžné výuky na ZŠ (občanská výchova, člověk a jeho svět,člověk a společnost apod.)
Navazuje Váše aktivita/projekt na nějaký politicko-strategický dokument? Strategický plán udržitelného rozvoje města Chrudimi 2015 - 2030, Místní akční plán vzdělávání II v ORP Chrudim.
Vznikly konkrétní dokumenty (publikace, videozáznamy, metodiky.. )?

Video k akci.

Propozice k akci, které jsou rozesílány do škol, materiály k jednotlivým stanovištím - viz přílohy.

Začátek aktivity: 01.01.2017
Příloha

Rozpočet

Jaké byly finanční náklady na realizaci aktivity? [tis. Kč] 45
Jak byla aktivita financována? Akce je financována z projektu Místní akční plán vzdělávání II v ORP Chrudim.
Detailní rozpis: Položky: odměna pro partnery za zajištění workshopu, moderátor, ozvučení, technické zázemí - stany, stánky, altánky, židle, stoly, foto a video dokumentace, občerstvení pro pořadatele, Skutečný dárek - šek, grafika a tisk pamětních listů a evaluační tabule apod.

Doporučení a inspirace

Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím/městům s podobným záměrem?

Jde o ne příliš náročnou akci, která má ale velký význam. Pro obsazení jednotlivých workshopů - cílů SDGs jsme využili partnerských organizací - NNO, středních škol, podnikatelů - zajistili odbornost výkladu. Akce je velmi pozitivně hodnocena i ze strany ZŠ. Akci realizujeme již pátým rokem. V době covid jsme byli nuceni přepracovat metodiku, ale zjistili jsme, že akce s menším počtem žáků je více efektivní ( mají více času na stanovištích, jsou zapojeni všichni v týmu).

Rizika, překážky a pozitivní okamžiky v procesu realizace

Jaké byly silné stránky Vaší aktivity/projektu při jeho realizaci? Žáci se interaktivní formou dozvědí informace o dílčích cílech udržitelného rozvoje SDGs i ve vazbě na ČR, případně Chrudim (zaměření stanovišť odpovídalo zvolenému Cíli SDG), akce podporuje i týmovost a vzájemnou spolupráci, zdravou soutěživost.
Jaké byly slabé stránky Vaší aktivity/projektu při jeho realizaci? Zde záleží na místních podmínkách v oblasti obsazení workshopů ve vazbě na Cíle SDGs.
Setkali jste se při realizaci aktivit/projektu s událostí, která je/ho zásadně ovlivnila? Bohužel covid situace; ale přizpůsobila se metodika dle platných nařízení a akce proběhla v menším počtu, ale na efektu jí to neubralo.

Monitorování a evaluace

Byl nějakým způsobem měřen a vyhodnocen dopad realizované aktivity/projektu? Evaluace v jednotlivých týmech před akcí a po akci. V pracovní skupině, která tuto akci na koordinační schůzce připravuje proběhlo hodnocení po akci jako takové a výsledky byly zohledněny při přípravě akce následující.
Příloha:
Plánujete aktivitu/projekt dále rozvíjet/udržovat? Akce si našla své stálé místo v pravidelných aktivitách Zdravého města.

Média, propagace

Jakým způsobem probíhala komunikace s médii a jaké byly mediální výstupy?

Video z akce bylo zveřejněno na webu a FB stránkách ZM a MA 21, na média byla rozeslána tisková zpráva, fotodokumentace z akce.

Příloha:

Další poznámky

Další poznámky Příprava na akci byla zahájena v lednu vždy daného roku. Po konzultaci se školami je akce situována většinou na konec května.V dově covid probíhala v náhradním termínu - září - říjen.

Aktéři

Název: Město Chrudim prostřednictvím projektu Zdravé město a MA 21
IČO nebo jiný registrační údaj: 00270211
Adresa: Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim
Web: https://www.chrudim.eu/o-projektu/ds-1160/p1=1962

Další aktéři

Název:Regionální muzeum Chrudim
IČO nebo jiný registrační údaj:00370941
Adresa:Široká 86, 537 01 Chrudim
Web:https://www.muzeumcr.cz/cz/

Název:

Geopark Železné hory
IČO nebo jiný registrační údaj:15053865
Adresa:U Vodárny 137, 537 01 Chrudim II
Web:https://www.geoparkzh.cz/cs/

Název:

Střední škola zdravotnická a sociální Chrudim
IČO nebo jiný registrační údaj:00498891
Adresa:Poděbradova 336, 537 01 Chrudim
Web:https://szs.chrudim.cz/

Název:

Šance pro Tebe
IČO nebo jiný registrační údaj:68246277
Adresa:Štěpánkova 92, 537 01 Chrudim
Web:http://www.sance.chrudim.cz/

Název:

Mama klub Chrudim z.s.
IČO nebo jiný registrační údaj:69154368
Adresa:Školní Náměstí 11, 537 01 Chrudim
Web:http://www.mamaklubchrudim.cz/

Název:

Ekocentrum Paleta, pob. Chrudim
IČO nebo jiný registrační údaj:64244873
Adresa:Poděbradova 842, areál SZŠ a VOŠ, 537 60 Chrudim
Web:http://www.paleta.cz/

Název:

Zelený dům Chrudim
IČO nebo jiný registrační údaj:22718699
Adresa:Víta Nejedlého 584, 537 01 Chrudim
Web:https://zelenydumchrudim.cz/
Publicita NOR - PDP
Detailně zpracované dobré praxe

Nejčtenější dobrá praxe