• naše weby..
  • ..
  • .

Dobrá praxe Národní síť Zdravých měst

Havlíčkův Brod: Přírodovědné centrum s 3D projekcí a planetáriem

Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení. Hlavními důvody k realizaci projektu bylo vzbudit zájem a přilákat děti a mládež ke studiu přírodovědných oborů, formovat povědomí dětí o významu přírodních věd, jakož i nedostatek materiálního vybavení školy a času pedagogů při výuce přírodovědných předmětů. Zavedením nové doplňující formy výuky mají žáci vytvořené podmínky pro získávání informací formou interaktivní a zážitkové metody místo učení faktů, neatraktivní často pro žáky suchoprázdné výuky pasivního přijímání informací.

Nové multifunkční učebny ve 3.,4. a nově vzniklém 5. nadzemní podlaží patří k nejmodernějším odborným učebnám přírodních věd v základních školách nejen v Havlíčkově Brodě, ale i v celém okrese. Přírodovědné centrum je využíváno nejen žáky školy, ale také žáky dalších havlíčkobrodských základních i mateřských škol . Velký zájem o výukové programy mají i okolní školy nejen ORP Havlíčkův Brod, ale i širšího okolí. Mimo školní výuku je přírodovědné centrum navštěvováno širokou veřejností. Velký zájem je o pozorování dalekohledem, které je spojeno s odbornou přednáškou a promítáním filmu v planetáriu.
Více info o městě

Základní informace

Název obce/města/regionu: Havlíčkův Brod
Příjmení, jméno: Ing. Marie Kudrnová
Organizace: Město Havlíčkův Brod
E-mail: mkudrnova@muhb.cz
Telefon: 603294788
Téma: Kvalita a prostupnost vzdělávání; inovativní aktivity škol; poradenství pro rodiče
Celoživotní vzdělávání, rekvalifikace a speciální vzdělávání cílových skupin

Popis a výstupy

Čeho se podařilo v rámci Vašich aktivit/projektů dosáhnout? Za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí upratnění na trhu práce v klíčových kompetencích byla vybudována učebna digitálních technologií pro výuku přírodních věd a jazyků, kabinet digitálních technologií, učebna fyziky, laboratoř chemie a fyziky, přípravna pro chemii a fyziku, univerzální učebna přírodních věd s 2D/3D projekcí, multifunkční učebna s využitím 2D projekce - planetárium. Všechny učebny jsou vybaveny novým nábytkem a pomůckami. Součástí projektu bylo také vybudování skleníku a střešní zahrady. Nechybí ani plocha pro pozorování hvězdné oblohy dalekohledem. Celá škola je nyní bezbariérová, pokryta wi-fi sítí a zcela nově se vyřešila i konektivita školy.
Vznikly konkrétní dokumenty (publikace, videozáznamy, metodiky.. )? ANO
Začátek aktivity: 01.08.2018
Konec aktivity: 31.01.2020
Příloha
Fotodokumentace PDF (15,3 MB)

Rozpočet

Jaké byly finanční náklady na realizaci aktivity? [tis. Kč] 75,536
Jak byla aktivita financována? Jednalo se o projekt EU - IROP. Dotace byla obdržena ve výši 58 mil. Kč. Kofinancování bylo zajištěno z rozpočtu města Havlíčkův Brod.

Doporučení a inspirace

Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím/městům s podobným záměrem? Pokud má být fyzická realizace projektu bez větších problémů, je nutné mít zpracovanou projektovou dokumentaci odborným projektantem tak, aby nedocházelo k vícepracem nebo dokonce ke změnám projektu.

Rizika, překážky a pozitivní okamžiky v procesu realizace

Setkali jste se při realizaci aktivit/projektu s událostí, která je/ho zásadně ovlivnila? Realizace stavby probíhala za plného chodu školy a nastalo deštivé období. Termín se ale nakonec podařilo dodržen v požadovaném termínu.

Monitorování a evaluace

Byl nějakým způsobem měřen a vyhodnocen dopad realizované aktivity/projektu? Vzhledem k tomu, že přírodovědné centrum bylo po půl roce na krátkou dobu uzavřeno z důvodu Covid 19, nebylo možné na konci školního roku jeho využitelnost žáky a návštěvnost veřejnosti vyhodnotit. K dnešnímu datu jsou však již splněna všechna memoranda o návštěvnosti okolních škol a veřejnost si musí návštěvu zajistit formou rezervačního formuláře , neboť poptávka převyšuje kapacitní možnosti planetária.
K jakým zjištěním jste při evaluaci aktivity/projektu došli? O výstupy projektu - přírodovědné centrum s 2/D, 3/D projekcí a planetáriem je velký zájem. Výukové programy navštěvují i školy a školky ze širokého okolí a zájem veřejnosti převyšuje kapacitní možnosti .
Plánujete aktivitu/projekt dále rozvíjet/udržovat? V rámci projektu byly zakoupeny filmy 2/D a 3/D. Programy se každý měsíc mění. Filmy se opakují a postupně se jejich nabídka rozšiřuje. Po době udržitelnosti projektu je v plánu zakoupit filmy další. Odborní pracovníci centra plánují nabízet i nové výukové programy.

Média, propagace

Jakým způsobem probíhala komunikace s médii a jaké byly mediální výstupy? V průběhu realizace byly vydávány tiskové zprávy a byly otištěny články v Havlíčkobrodských listech, na slavnostním otevření byly přítomci novináři denního tisku, byla natočena videoreportáž ze slavnostího otevření, která byla vysílána v kabelové televizi v Havlíčkově Brodě, ve spolupráci s PR IROPu byla natočena reportáž o realizaci projektu
Příloha:
Reportáž HTML ()

Aktéři

Název: Město Havlíčkův Brod
IČO nebo jiný registrační údaj: 00267449
Adresa: Havlíčkovo náměstí 57, Havlíčkův Brod
Web: http://www.muhb.cz

Další aktéři

Název:Základní škola Nuselská
IČO nebo jiný registrační údaj:70910961
Adresa:Nuselská 3240
Web:https://zsnuselska.cz/w/prirodovedne-centrum-a-planetarium/
Detailně zpracované dobré praxe

Havlíčkův Brod

/ další dobré praxe

Nejčtenější dobrá praxe