• naše weby..
  • ..
  • .

Dobrá praxe Národní síť Zdravých měst

Brno: EKODOTACE - jak na podporu ekologických projektů ze strany města

Smysluplné a pro občany srozumitelné a atraktivní dotační programy jsou jedním z nástrojů jak zlepšovat životní prostředí a zároveň podporovat iniciativy občanů i právnických osob ve prospěch města. Město Brno rozvíjí svou dotační politiku dlouhodobě nejen v oblasti dotací na ekologické projekty, ale právě ekologické projekty nově reagují na aktuální potřeby nejen ve městě Brně.
Více info o městě

Základní informace

Název obce/města/regionu: Brno
Příjmení, jméno: Prosková Zora
Organizace: Magistrát města Brna, Odbor zdraví
E-mail: proskova.zora@brno.cz
Telefon: 542173075
Téma: Plánování v oblastech životního prostředí

Popis a výstupy

Čeho se podařilo v rámci Vašich aktivit/projektů dosáhnout? Statutární město Brno ze svého rozpočtu podporuje projekty, které zlepšují životního prostředí ve městě. Cílem je v posledních letech povzbudit občany i právnické osoby k vytváření projektů, se zaměřením na zvyšování ploch zeleně, zadržování vody v krajině, zatraktivnit nábřeží i zvýšit využívání městské hromadné dopravy. Veškeré záležitosti vyřizuje Odbor životního prostředí Magistrátu města Brna.
Vznikly konkrétní dokumenty (publikace, videozáznamy, metodiky.. )? ANO - povinnost dokumentace daných aktivit je dána přímo v podmínkách dotací - jedná se o dokumentace ke stavbám, fotografie atd. Dotace je poskytnuta až na realizované projekty. Veškeré informace k dotacím jsou uvedeny a pravidelně aktualizovány na webových stránkách města Brna

Příloha

Rozpočet

Jaké byly finanční náklady na realizaci aktivity? [tis. Kč] 80
Jak byla aktivita financována? V rozpočtu města Brna pro rok 2020 je vyčleněno 55 000 tis. Kč na projekt Šalinkarta a více než 25 000 tis. Kč na ostatní ekologické projekty

Doporučení a inspirace

Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím/městům s podobným záměrem? Pokud chce město podpořit jakékoli projekty včetně ekologických, musí mít vytvořený srozumitelný a transparentní program poskytování dotací. Prezentace dotačního programu by měla být atraktivní, snadno vyhledatelná, ale zároveň v dalších úrovních velmi podrobná. Přijímání žádostí by mělo být uživatelsky co nejpřívětivější, optimálně elektronické. Žadatelům musí být poskytnuta všestranná pomoc. Z rozpočtu města je třeba vyčlenit dostatek prostředků.

Rizika, překážky a pozitivní okamžiky v procesu realizace

Setkali jste se při realizaci aktivit/projektu s událostí, která je/ho zásadně ovlivnila? Každý dotační proces má svá úskalí - objevují se chyby u žadatelů o dotace, chybná nebo nedostatečná vyúčtování. Na takové situace je Magistrát města Brna připraven. Odbor životního prostředí, který ekologické dotace spravuje, poskytne vysvětlení a pomoc každému žadateli. Uzavřené smlouvy obsahují podmínky, které žadatel musí splnit, jinak je vystaven sankcím - od nutnosti vrácení dotace nebo její části až po sankce ze zákona.

Monitorování a evaluace

Byl nějakým způsobem měřen a vyhodnocen dopad realizované aktivity/projektu? Samotný princip poskytování dotací na ekologické projekty - finanční prostředky jsou poskytnuty na realizované projekty- v sobě obsahuje prvky evaluace. U projektu Šalinkarta je sledovatelným výstupem vzrůstající počet předplatitelů MHD. Evaluaci provádějí samotní občané tím, že realizované projekty (Vnitroblok,NábřeŽít) využívají.
K jakým zjištěním jste při evaluaci aktivity/projektu došli? Občané si stále více uvědomují, že dobré životní prostředí je důležitou podmínkou zdravého života a že i oni sami mohou ke zlepšení životního prostředí přispět.
Plánujete aktivitu/projekt dále rozvíjet/udržovat? Dotační programy na ekologické projekty vyhlašuje město již více než 15 let. Částky, které jsou z rozpočtu města na projekty určeny se v letech zvyšují. Podle aktuálních potřeb a celkové situace v oblasti životního prostředí jsou v rámci dotací zdůrazněna různá témata.

Média, propagace

Jakým způsobem probíhala komunikace s médii a jaké byly mediální výstupy? Město Brno uveřejňuje informace na svých webových stránkách. O důležitých aktivitách jako jsou např. i ekologické dotace, vydává tiskové zprávy, informuje média na pravidelných i mimořádných tiskových konferencích. V rámci regionálního zpravodajství České televize jsou poskytovány i informace o dotačních ekologických programech a jejich výsledcích.

Aktéři

Název: Statutární město Brno
IČO nebo jiný registrační údaj: 44992785
Adresa: Dominikánské nám. 1, 602 00 Brno
Web: http://brno.cz

Další aktéři

Název:Ministersvo životního prostředí
Adresa:Vršovická 1442/5, 100 010Praha
Web:https://www.mzp.cz/
Publicita OPZ - DobráPraxe Příklad byl zpracován za finanční podpory Evropského sociálního fondu a Operačního programu Zaměstnanost.
Detailně zpracované dobré praxe

Nejčtenější dobrá praxe