• naše weby..
  • ..
  • .

Dobrá praxe Národní síť Zdravých měst

Valašské Meziříčí: Komise BESIP ve městě

Hlavním cílem působení komise BESIP je snaha učitnit Valašské Meziříčí bezpečnějším v oblasti silničního provozu pro všechny účastníky dopravního prostoru. Cílovou skupinou jsou obyvatelé města všech věkových kategorií.
Více info o městě

Základní informace

Název obce/města/regionu: Valašské Meziříčí
Kontakt: Valašské Meziříčí
Příjmení, jméno: Valchářová Soňa, Ing.
Organizace: Město Valašské Meziříčí
E-mail: valcharova@muvalmez.cz
Telefon: 571 674 468
Téma: Dopravní bezpečnost a zklidňování dopravy
Dopravní výchova a osvěta (programy, akce a kampaně)

Popis a výstupy

Čeho se podařilo v rámci Vašich aktivit/projektů dosáhnout? Podařilo se dosáhnout komplexního řešení prevence bezpečnosti silničního provozu ve všech věkových kategoriích, počínaje žáky mateřských škol přes žáky základních a středních škol, dospělou populaci až po seniory včetně dětí se zdravotním handicapem s důrazem na sdílenou odpovědost u všech účastníků silničního provozu. Prokazatelně došlo ke snížení počtu dopravních nehod za snížené viditelnosti díky pravidelné kampani "Být viděn" - účastníci silničního provozu chodci,cyklisté) jsou povinně označeni reflexním prvkem dle zák. 361/2000 Sb. mimo obec. Komise BESIP Rady města Valašské Meziříčí působí od roku 1993 a vzhledem k tomu, že všechny děti ve čtvrté třídě pravidelně získávájí průkaz cyklisty, lze tvrdit, že téměř všichni obyvatelé mladšího a středního věku se s činností Komise BESIP už setkali. Činnost valašskomeziříčské komise je ceněna i na krajské úrovni. Komise BESIP se po celou dobu pravidelně schází k řešení aktuálních dopravně preventivních potřeb, příp. stavebních (např. rekonstrukce dopravního hřiště v r. 2017). Členy komise jsou zástupci jednotlivých odborů Městského úřadu Val. Meziříčí, např. dopravy, komunálních služeb a školství, zástupci Městské policie a Policie ČR, zástupci Zlínského kraje (krajský koordinátor BESIP) a jako hosté manažer BESIP, náměstek Správy železniční dopravní cesty a jiní). Konkrétní aktivity Komise BESIP: dopravní kvíz na webu města (sebehodnotící); v lednu a v prosinci strážníci městské policie a policisté Policie ČR rozdávají dětem a dalším chodcům během ranního hlídkování u přechodů u místních škol reflexní prvky, pokud jimi nejsou vybaveny aktovky či oblečení nebo je případně nemají v tašce, v kočárku; březnová akce "Na cestách bezpečně" pro dospělé zaměřená na rizikové chování chodců, cyklistů a řidičů na železničních přejezdech, u cyklistů správné vybavení kola a jízda po cyklostezkách, důraz byl kladen na dodržování rychlosti a nošení reflexních prvků vč. audioprojekce, beseda končí dotazy především z oblasti dopravního značení, účastníkům jsou zdarma rozdávány reflexní prvky; program "Nehodou to začíná" multimediální vystoupení odborníků na téma bezpečnosti z DEKRY CZ a.s.- účast více než 500 studentů středních škol ve věku 15 - 20 let, čili začínajících nebo budoucích řiidčů - zdůrazněny byly předpoklady pro bezpečnou jízdu a akcent byl kladen na opatření, jak předcházet dopravním nehodám včetně promítnutí praktických výpočtů brzdných drah vozidel a na to navazujících reakčních dob řidičů a součástí byly ukázky crash-testů (projekt byl realizován z prostředků Fondů zábrany škod, tzn. pro účastníky akce zdarma). Přítomen je i drogový specialista, který upozorňuje na rizika a seznamuje přítomné s účinky jednotlivých druhů návykových látek na psychiku člověka. Celistvý rámec doplňuje zdravověda, kde jsou připomínána důležitá fakta vedoucí k záchraně lidského života včetně praktických ukázek.Tato věkova skupina je vybrána záměrně z důvodu pocitu jejich neohrožení a "nesmrtelnosti", kdy pouze pár vteřin stačí k tomu, aby změnili nejen život svůj, ale i ostatních lidí.Další pravidelně konanou akcí je Dětská policie, kdy na jaře a na podzim 4 dopravní hlídky v různých částech města tvoří žáci meziříčských ZŠ spolu se strážníky a policisty. Dětská policie se zaměřuje na kontrolu technického stavu vozidel, měření rychlosti a prověřování, zda řidiči před jízdou nepili alkohol. Podle toho, jak kdo uspěje, dostává od školáků smějícícho se nebo zamračeného smajlíka. Další aktivitou komise je vyhodnocení dopravně výtvarné soutěže pro žáky MŠ a 1. - 5. tříd ZŠ (individuálních a kolektivních prací). Téma v roce 2016 bylo "Vraťme se bezpečně z výletu domů" a v roce 2017 "Železniční přejezdy". V roce 2016 proběhla fotografická soutěž s reflexními prvky. V květnu pravidelně probíhají kampaně s názvem "Bezpečná cesta do školky". Každý rok jsou vytipovány dvě mateřské školy, kde se děti naučí případně si zopakují dopravní značky, dozví se, jak má vypadat správné přecházení přes silnici, povinná výbava kola, důvody proč používat přílbu na kolo a dětské autosedačky, to vše v rámci teoretické přípravy. Poté následuje praktická část, kde si děti vyzkouší jízdu zručnosti přímo u mateřských škol na koloběžce, kole či odrážedle. V této disciplíně nerozhoduje čas, ale přesnost. Děti jsou odměněny omalovánky s dopravní tématikou a reflexními prvky. V dubnu "měsíci bezpečnosti" se koná již pravidelné školení seniorů na téma bezpečnosti v silniční dopravě. Senioři jsou seznámeni s novinkami v silniční dopravě, diskutuje se o dopravním značení, pravidlu zipování a nových možnostech zadržení osvědčení o registraci vozidla ze strany Policie ČR. Na závěr besedy každý účastník dostává tašku s reflexním prvkem. Před letními prázdninami se každý rok koná prevenitně bezpečnostní akce "Hurá, děti, bezpečně na prázdniny" (nepřetržitě již 10 let), kdy Komise BESIP zajišťuje některá stanoviště, např. řešení dopravních situací, dopravní puzzle, pexeso s dopravní tématikou, poznávání dopravních značek apod. V září 2017 se konala ve Valašské Meziříčí největší akce svého druhu ve Zlínském kraji ve spolupráci s Policií ČR "Den s policií". Akce proběhla na letním stadionu, program zahrnoval aktraktivní ukázky např. zadržení nebezpečného pachatele, práci služebních koní a výcvik psů pro vyhledávání drog.Děti si prohlédly policejní auta a motorky, příp. vybavení potápěčů. 1.9. 2017 proběhlo slavnostní otevření Dopravního hřiště za účasti hejtmana Zlínského kraje. Hřiště prošlo rozsáhlou rekonstrukcí - obnova povrchů (asfaltu), vodorovného a svislého dopravního značení včetně vybudování chodníků. Valašskomeziříčské dopravní hřiště je ve srovnání s městy obdobné velikosti nadprůměrně dobře vybaveno po technické, prostorové a i materiální stránce.

Aktivita je realizována od dubna 1993.
Vznikly konkrétní dokumenty (publikace, videozáznamy, metodiky.. )? ANO - zápisy z jednání Komise BESIP (zveřejněno na webu města https://www.valasskemezirici.cz/komise-besip/ds-1458/archiv=1&p1=17886). Na stejném webu je dokumentace všech dopravně preventivních aktivit včetně fotografií z těchto akcí, případně plakátů jako pozvánky na tyto akce.
Začátek aktivity: 01.01.2001
Příloha
Fotografie z akce 1 JPG (301 KB)
Fotografie z akce 2 JPG (299 KB)

Rozpočet

Jaké byly finanční náklady na realizaci aktivity? [tis. Kč] 80
Jak byla aktivita financována? z rozpočtu města/rozpočet Zlínského kraje (např. dotace 50% na rekonstrukci dopravního hřiště)
Detailní rozpis: každoročně zařazováno do rozpočtu města v částce 80 tis. Kč

Doporučení a inspirace

Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím/městům s podobným záměrem? Oběti dopravních nehod nejsou abstraktním číslem, ale konkrétním číslem, za kterým se skrývají zmařené lidské životy představující pro společnost ztrátu a značné materiální škody. Odhadovaná částka ekonomické ztráty způsobená nehodovostí v silničním provozu ve Zlínském kraji činila v roce 2016 3,4 mld. Kč. Všichni máme možnost tuto situaci změnit a učinit naše město a náš kraj bezpečnějším.Ušetřené finanční prostředky plynoucí ze snížené míry nehodovosti mohou být pak použity na systémové řešení bezpečných komunikací, na vzdělávání jednotlivých účastníků silničního provozu a celkové vytváření bezpečného dopravního systému a bezpečného vozového parku.Toto vše však nebude možné bez spolupráce všech zainteresovaných stran včetně politické podpory, zapojení občanů a představitelů veřejné správy, dále cílově orientované strategie a účinné legislavivy, která bude koordinována a implementována na všech úrovních včetně důsledného monitorignu a vyhodnocování a přenosu poznatků.

Vize: v roce 2018 bude zpracována strategie bezpečnosti silničního provozu ve Valašském Meziříčí, Informace ke Komisi BESIP na <a href="http://www.valasskemezirici.cz/komise-besip/ds-1458">http://www.valasskemezirici.cz/komise-besip/ds-1458</a>
Příloha:

Rizika, překážky a pozitivní okamžiky v procesu realizace

Setkali jste se při realizaci aktivit/projektu s událostí, která je/ho zásadně ovlivnila? nedostatečné finanční zdroje - mohla by se pořídit venkovní učebna, oprava plotu na dopravním hřišti, pumptrack apod.

Monitorování a evaluace

Byl nějakým způsobem měřen a vyhodnocen dopad realizované aktivity/projektu? statistika nehodovosti Policie ČR - viz příloha Dopravní nehodovost ve Zlínském kraji 2016
K jakým zjištěním jste při evaluaci aktivity/projektu došli? Prokazatelně došlo ke snížení počtu dopravních nehod za snížené viditelnosti díky pravidelné kampani "Být viděn"
Příloha:
Plánujete aktivitu/projekt dále rozvíjet/udržovat? Plánuje se zřízení reálného železničního přejezdu jako nové překážky na dopravním hřišti. Chystá se realizace projektu televizních spotů s dopravní tématikou, jak se má chovat dítě jako cyklista, chodec, in-linista. Spot nebude mluvený a bude tedy vhodný i pro neslyšící děti (cílovou skupinou jsou děti z MŠ). Plánuje se jeho odvysílání nejen na regionální TV, ale i na veřejnoprávní ČT-D.

Média, propagace

Jakým způsobem probíhala komunikace s médii a jaké byly mediální výstupy? Publikování aktivit na webu města, v radničním Zpravodaji, místním periodiku Valašský deník a Jalovec, webové stránky partnerů (členů Komise BESIP), na webu Zlínského kraje a prezentace na každoroční konferenci k BESIP na Krajském úřadě Zlínského kraje.V roce 2017 proběhlo sdílení dobré praxe na semináři v Kroměříži.
Příloha:
Tisková zpráva 1 PDF (598 kB)
Tisková zpráva 2 PDF (288 kB)

Další poznámky

Další poznámky Komise BESIP funguje jako poradní orgán Rady města Valašské Meziříčí, má tedy politickou záštitu.

Aktéři

Název: Komise BESIP při Radě města Valašské Meziříčí
IČO nebo jiný registrační údaj: 00304387
Adresa: Město Valašské Meziříčí, Náměstí 7
Web: https://www.valasskemezirici.cz

Další aktéři

Název:Městská policie Valašské Meziříčí
IČO nebo jiný registrační údaj:00304387
Adresa:Město Valašské Meziříčí, Náměstí 7
Web:https://www.valasskemezirici.cz

Název:

Policie ČR, obvodní oddělení Valašské Meziříčí
Adresa:Vsetínská 378, 757 01 Valašské Meziříčí
Web:http://www.policie.cz/clanek/obvodni-oddeleni-valasske-mezirici-465416.aspx

Název:

Krajský koordinátor BESIP Zdeněk Patík a manažer BESIP Ing. Martin Štětkář
IČO nebo jiný registrační údaj:Krajský úřad Zlínského kraj
Adresa:Tř. T. Bati, 21, Zlín
Web:https://www.kr-zlinsky.cz

Název:

Středisko volného času Domeček, p.o.
IČO nebo jiný registrační údaj:75046440
Adresa:Zd. Fibicha 287, Valašské Meziříčí
Web:https://www.domecekvalmez.cz

Název:

Komunitní a vzdělávací centrum Emcéčko z.s. (organizátor Hurá, děti…)
IČO nebo jiný registrační údaj:70238952
Adresa:J.K. Tyla 418, Valašské Meziříčí
Web:https://www.mcvalmez.cz
Publicita OPZ - DobráPraxe Příklad byl zpracován za finanční podpory Evropského sociálního fondu a Operačního programu Zaměstnanost.
Detailně zpracované dobré praxe

Valašské Meziříčí

/ další dobré praxe

Nejčtenější dobrá praxe